Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble solgt omtrent 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Dette er den høyeste avvirkningen som er registrert i Norge. Med en årlig tilvekst på omtrent 25 millioner kubikkmeter er det positivt å se at avvirkningen øker. Dette fører til at trevirke brukes som substitutt for materialer og energibærer med høye klimagassutslipp.

På kort sikt ser det også ut til at tømmerprisene vil holde seg på et forholdsvis høyt nivå. Massevirke hadde i fjor en prisøkning på opp mot 75 %. Vi ser også at prisene på energivirke har gått betydelig opp. Dette er en trend som trolig vil fortsette ettersom det er flere store varmeanlegg som nylig er satt i drift og kommer i gang den nærmeste tiden. Mye energivirke går til Danmark der det er bygget flere store varmeanlegg som hovedsakelig basere seg på importer energivirke.

Med stadig forskning på nye bruksområder for trevirke vil trolig etterspørslen fortsette å øke i årene som kommer. Det vil dag også muligens bli nødvendig å gjøre prioriteringer for den beste bruken av trevirke.