English

Archive

Energigården ønsker besøk fra Kroatia velkommen 22 og 23 nov.

22. og 2.3 november får Energigården besøk av 7 Kroatere som skal delta på kurs i «Installasjon av biomassekjeler og anlegg». Kurset er en del av et prosjekt hvor Energigården er partner. Eier av prosjektet er Kroatisk Kammer for Handel og Håndverk i Koprivnica-Križevci kommune. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra bilaterale relasjoner mellom Norge og EEA (Europeisk økonomisk område).

Hovedformålet med prosjekter er å utdanne kroatiske håndverkere og entreprenører om fordelene med å bruke biomasse til oppvarming. Kurset vil foregå i løpet av to dager hvor installatørene vil få teoretisk undervisning og praktisk kunnskap ved å dra på flere befaringer i Hadelandsområdet. Prosjektet startet 1. september 2016 og vil vare til 1. mars 2017.

WBA foreslår en fossil exit-strategi til COP22

World Bioenergy Association (WBA) foreslår en fossil exit-strategi hvor en karbonskatt vil være et av de viktigste budskapene til delegatene på COP22 i Marrakech.

Verdens bioenergi-forening (WBA) ber delegatene som deltar på COP22 i Marrakech, Marokko om å iverksette en årlig nedgang i bruk av fossilt brensel og implementere en karbonskatt i hvert land for å oppnå målene i Paris-avtalen.

I et slikt scenario bør bioenergi i kombinasjon med andre fornybare energikilder spille en avgjørende rolle.    Les deklarasjonen her

Verden når 400 ppm.

Verden når 400 ppm.

Verden har nådd konstante nivåer av 400 ppm CO2 i atmosfæren nå målt jevnt i september 2016. I tillegg er september en måned hvor nivået av atmosfærisk karbon pleier å være lavere enn ellers i året. Dette er en symbolsk milepæl som viser hvor langt klimagassutslippene har kommet.

Til sammenligning var det atmosfæriske CO2-innholdet på 280 ppm i førindustriell tid. Ralph Keeling, lederen av keelingkurve-målingene*  hos «Scripps Institution of Oceanography» skriver i sin blogg at innholdet av CO2 i atmosfæren har steget med ca. 2.2 ppm per år de siste årene. Tiden hvor vi får målt CO2 i 300-tallet mener han nå er over. Selv om vi stoppet alle utslipp i dag ville det ta flere tiår før vi så noen reduksjoner av CO2 og målet om å stoppe den globale oppvarmingen på 1,5 grader virker å være langt borte i horisonten.

Parisavtalen gir håp

Parisavtalen gir likevel håp om at verden skal klare seg gjennom klimakrisen. Avtalen som setter seg et mål om 1.5 grader og et maksimum på 2 grader oppvarming gjelder nå alle land- ikke bare de rikeste. Avtalen ble inngåttt i desember 2015, av 174 nasjoner, og er i dag signert av 191 land. 61 land av disse har til nå ratifisert avtalen, inkludert Norge. De nasjonene som allerede har ratifisert avtalen står for 47,79 % av verdens klimagassutslippp ifølge FN.

3 september kunne også The Guardian fortelle at verdens to største utslippsland, USA og Kina har blitt enige om å ratifisere Parisavtalen. Sammen står disse to landene for 38 % av verdens samlede klimagassutslipp. Parisavtalen trår først i kraft når minst 55 nasjoner eller når nasjoner med til sammen anslåtte utslipp på over 55 % har ratifisert avtalen. Dette målet er nå nådd med USA og Kina sin ratifisering.

Oversikt over verdens klimagassutslipp i %:

55-grense

 

*Keeling kurven er en kurve som viser de målte mengdene CO2 i atmosfæren på observatoriet

Mauna Loa på Hawaii.

 

Det satses på Biodrivstoff

 

logoene-til-viken-st1-og-treklyngen

 

Energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen/Viken Skog om å bygge en bioetanolfabrikk på Follum, Hønefoss. 

19 August kom pressemeldingen fra Treklyngen, Viken skog og ST1 hvor selskapene annonserte sine planer om bioetanolfabrikk i Hønefoss. Fabrikken vil bestå av et Cellunolix®-etanolanlegg og bygges i det eksisterende  industriområdet på Follum i Hønefoss. Det er St1 som vil stå for byggingen.

Den planlagte produksjonskapasiteten til anlegget er 50 millioner liter bioetanol basert på cellulose fra rester av lokal skogsindustri. Til sammenligning produserer Borregaard i Sarpsborg 20 millioner liter. Fabrikken vil anvende en  nyutviklet produksjonsprosess og vil bli første fullskalaproduksjonsanlegg på norsk jord.

 

St1:er et finsk energiselskap som balnt annet selger fossile og fornybare drivstoff. I 2015 overtok St1 Nordic Shells nedstrømsvirksomhet i Norge fra det globale Shell-konsernet. 

Viken Skog As: er Norges største skogeiersamvirke eid av ca 10 000 skogeiere på Østlandet med omsetning er på NOK 1,6 milliard. 

Treklyngen Holding AS: Treklyngen Holding AS er et heleid datterselskap av Viken Skog SA. Treklyngen er et prosjektutviklingsselskap med sikte på planlegging og bygging av ny skogsindustri på Follum i Hønefoss. Follum er et tidligere papirfabrikk-område med sterk industriell infrastruktur, kraft og varmetilførsel, og betydelig areal hvor Treklyngen planlegger flere prosjekter som skal realiseres innen 2-5 år.

Bioenergidagene 2016

bioenergidagene

31. oktober og 1. november holdes bioenergibransjens årlige samling på Gardermoen; Bioenergidagene.

Konferansens første dag tar for seg bioenergi i den store sammenhengen med bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi, samt et blikk på hva som skjer i EU. Videre viser vi frem de nye mulighetene og diskuterer hva som trengs for at mulighetene skal realiseres. Det er mange prosjekter og planer om større bioindustriprosjekter, men få som er realisert. Sentrale spørsmål er hvilke utløsende faktorer som skal til for at investeringsbeslutninger skal tas og omstilling til det grønne skfitet skal skje i praksis. Vi ønsker å komme et skritt videre med å diskutere hvordan vi kan heve blikket og komme oss over konkrete utfordringer som hindrer vekst og utbygging. Temaet tas også opp i paneldebatten som avrunder dag 1. Husk å melde deg på kveldens konferansemiddag – en fantastisk mulighet til å møte nye, engasjerte bioenergifolk.

Dag 2 deles som tidligere opp i fire sesjoner før en siste felles samling av relevante prosjekter i Norge, Norge Rundt.

Årets sesjoner er som følger:

Biomasse
Sirkulærøkonomi – mer gjenbruk i bioenergisektoren
Biovarme
Biodrivstoff og biogass
Etter Norge Rundt arrangeres det studieturer til spennende, nye anlegg i nærområdet.

 

For detaljert program se linker under

Dag 1:

http://bioenerginytt.no/program/dag-1/

Dag 2:

http://bioenerginytt.no/program/dag-2/

 

For påmelding:

http://bioenerginytt.no/pamelding/

 

Biodrift har fått ny fliskutter

Selskapet Biodrift som holder til på Eidsalm gård sammen med Energigården har fått ny fliskutter av typen JENZ 821 Cobra. Dette blir den tredje fliskutteren i drift for selskapet og skal på oppdrag i Sør-Norge og deler av Sverige. Produksjonskapasiteten er på 300 lm3/time. Fliskutteren produserer altså flis med energiinnhold på 240.000 kWh eller ca. 10 norske husstander sitt årlige energibehov i løpet av en time.

Fliskutter 1
faktaboks flishugger

OM BIODRIFT AS

BioDrift AS er et entreprenørselskap som utfører tjenester innen biobrenselhåndtering. Virksomheten omfatter flishogging og komplette logistikkløsninger for forsyning av skogsbrensel. BioDrift ble etablert i 2009, og fusjonerte med Ryantech Energy AS i 2013. Med selskapets kompetanse og erfaring innen området, kombinert med fleksible maskiner, tilbyr BioDrift kostnadseffektive tjenester og løsninger for både eksisterende og nye oppdragsgivere.

Studenter kommer til Hadeland for å lære om bioenergi

Energigården feirer i år 25 jubileum som møte- og markedsplass for bioenergibransjen i Norge.   De besøkende har hittil i hovedsak kommet til Energigården på grunn av sin interesse for bioenergi og sitt behov for mer kunnskap om bioenergi.  Energigården har gjennom en årrekke samarbeidet med forsknings- og utdanningsmiljøer og arrangerer kurs og seminarer alene eller i samarbeid med disse.  Et godt eksempel er samarbeidet mellom Energigården og NMBU.

studenter Pilrenseanlegg 427x288

Studenter ved NMBU’s sivilingeniørstudie starter sine studier ved å komme til Hadeland for å lære om fornybar energi.  På Energigården får de en innføring i bioenergi i en miljømessig, teknologisk og markedsmessig sammenheng.  De får også innblikk i prosessen fra skogsflis til ferdig varme, hvordan solenergi benyttes til oppvarming og hvordan flytende biodrivstoff kan produseres.
 På bildet viser daglig leder Erik Hohle hvordan pilvekster renser gårdens gråvann, innen de fornyes  hvert 3. år.  Stammene og grenene blir selvsagt til biovarme.  I bakgrunnen ses fyllestasjon for 4 typer biodrivstoff under bygging.  Fyllestasjonen står klar i oktober 2016 og vil levere biodiesel, biogass, bioel og bioetanol fra norske leverandører.

Energigården ligger i bioenergiregionen Hadeland, som har med sine over 60 gårdsanlegg og mer enn 15 større bioenergianlegg, et aktivt kompetansenettverk og mange næringsaktører.  Slikt gir grunnlag for videre grønn næringsutvikling og er et spennende reiseformål i forbindelse med studieturer og andre faglige ekskursjoner. På Hadeland finnes det mange gode eksempler på hvordan man kan benytte lokale og fornybare ressurser til energiformål.

Studenter Grinaker vev 427x288
Jo Lyngstad gårdbruker på Grinaker nordre viser frem halmfyringsanlegget på gården.  Anlegget på 360 kW varmer opp blant annet Grinakervev som drives av Jo og hans familie.

Studentene besøker også større fjernvarmeanlegg på Hadeland og får se i praksis hvordan Gran Varmesentral med sitt skogflisanlegg på 2,5 MW leverer varme til forretningsbygg, Hadeland vgs og flere kunder i Gran sentrum.  Når studentene forlater Hadeland skal de ha fått et innblikk i og forståelse for hele verdikjeden, fra fornybar ressurs til levert varme.

 

Biodrivstoff fra skogråstoff

Det finske energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen om å produsere biodrivstoff basert på norsk skogsråstoff på Follum ved Hønefoss.  Les ST1 pressemelding her og Treklyngen/Viken Skog pressemelding her.

Bruk av biodrivstoff er et klimatiltak som kan implementeres raskt og som krever kun marginale endringer i infrastruktur. Men skal biodrivstoff ha en positiv klimaeffekt, må det både brukes og produseres riktig.  Miljøbevegelsen ZERO er blant de som jubler for denne intensjonsavtalen mellom ST1 og Treklyngen, se her.

Statskog, NORSKOG og Norges Skogeierforbund leverte et felles høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet. Organisasjonene støtter forslaget om at en andel av det biodrivstoffet som skal omsettes, kommer fra avfall eller skogsråstoff.  I høringsbrevet advarer organisasjonene mot å innføre egne bærekraftskriterier for fast biomasse fra skog. Det vil fremstå som en unødvendig dobbeltregulering med tanke på alle de reguleringer som allerede finnes. Høringsbrevet finner du her.  Les mer om saken på hjemmesiden til Skogeierforbundet, her.

 

Energigårdens 25 års jubileum 15. juni

15. juni feiret Energigården 25 års arbeid for bioenergi. Med gjester fra politikken, forskning og næringsliv fra inn- og utland bød Energigården på grillet elg, intimkonsert med Lars Lillo Stenberg, fagseminar, debatt og utstilling av fornybare teknologier.

Innleggene ble holdt blant annet av fredsprisvinner og tidligere leder av klimapanelet IPCC Rajendra Pachauri, Heinz Kopetz president World Bionergy Association (WBA), Ola Elvestuen leder Energi- og miljøkomiteen,  Kristin Halvorsen direktør CICERO og Marius Holm daglig leder miljøstiftelsen Zero.

Energigården har vært en viktig drivkraft i utviklingen av bioenerginæringen, og har siden oppstarten bidratt til etablering av næringsvirksomhet på en rekke bioenergiområder.  Regjeringen utnevnte Energigården i 2007 til Senter for bioenergi. Det samme året mottok Energigården Nordisk Ministerrådes Bioenergipris for arbeidet med spredning av kunnskap og informasjon om bioenergi.
Pachauri 470x288

 

Paris og klimaavtalen

Både Pachauri og Kopetz omtalte Parisavtalen og snakket om viktigheten av å nå 1,5 gradersmålet, samt hvor vanskelig dette vil bli. Videre ble forsamlingen påminnet om at også en økning på bare 1,5 grader vil gi store konsekvenser.

Pachauri oppfordret den yngre generasjon å engasjere seg. De eldre generasjonene er for satt i sine vaner. Kopetz snakket om hvordan Europa må jobbe med en «exit strategy» for fossile kilder, en såkalt FES (Fossil fuel Exit Strategy). Noe som må oppnås 100 % innen 2030. For å klare dette trenger vi bioenergi. Bioenergi vil nemlig stå for nesten halvparten av alle RES (Renewable Energy Sources).

Det haster

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO sa i sitt innlegg at vi må tørre å tenke lokalt. Vi har kun 6 år igjen før vi har brukt opp karbonbudsjettet vårt! Alle bør derfor være sitt eget ansvar bevisst.

Hun får støtte fra Marius Holm, daglig leder i Zero som fortalte forsamlingen om hvordan bioenergi sammen med hydrogen og elektrisitet vil være løsningen på en bærekraftig transportsektor.

Energigården har gjennom sine 25 år etablert et stort nettverk, både nasjonalt og internasjonalt og dagens program bærer preg av det.  Se programmet og foredragene her.

Se noen av foredragene her:

“The role of bioenergy in the climate and energy policies and markets in Europe and worldwide after Paris 2015.”

Heinz Kopetz, president, World Bioenergy Association

«Norge i det grønne skiftet»

Anders Bjartnes, redaktør for nettmagasinet Energi og Klima og Norsk Klimastiftelses publikasjoner og styremedlem i Energigården.

«Den vanskelige transportsektoren – biodrivstoffets rolle»

Marius Holm, daglig leder Zero.

“Lokale bioenergi suksesshistorier langs konseptlinjene til Energigården  – og veien videre”

Jørgen Erik Galtestad,  medstifter og første leder i Oplandske Bioenergi AS, styreleder i Energigården.

“Energigården anno 2041 – de neste 25 årene blir avgjørende”

Erik Eid Hohle, grunnlegger og daglig leder Energigården og stiftelsen EFIF

 

Dekning i media

Arrangementet fikk en god mediadekning blant annet i NRK tv Østnytt distrikstnyheter se her.

Hadeland Avis se her

Magasinet skog se her

 

 

 

 

Energigården feirer 25 år!

I anledning av Energigårdens 25 års jubileum inviteres det til fagseminar, minimesse om bio- og solenergi, kulturelle innslag og servering av helgrillet elg og andre lokale delikatesser, på Eidsalm gård 15. juni.

Energigården har vært en viktig drivkraft i utviklingen av bioenerginæringen, og har siden oppstarten bidratt til etablering av næringsvirksomhet på en rekke bioenergiområder.  Regjeringen utnevnte Energigården i 2007 til Senter for bioenergi. Det samme året mottok Energigården Nordisk Ministerrådes Bioenergipris for arbeidet med spredning av kunnskap og informasjon om bioenergi.

Energigården har gjennom sine 25 år etablert et stort nettverk, både nasjonalt og internasjonalt og dagens program bærer preg av det.  Se Energigården 25 år – Program 15. juni