English

Archive

Leder av FNs klimapanel og fredsprismottaker R K Pachauri besøkte Energigården 24. mai

Lørdag 24. mai hadde Energigården – Senter for bioenergi AS på Hadeland besøk av dr. Rajendra Kumar Pachauri, leder av indiske TERI (The Energy and Resource Institute), IPPCs leder og Nobels fredsprisvinner 2007. TERI er verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk og har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land. Tema for besøket var utvikling av et globalt nettverk av “Energigårder”, basert på samarbeidsavtalen Energigården signerte med dr. R.K. Pachauri under Arendalsuka 2013. Avtalen går ut på at Energigården og TERI utvikler kompetanse- og opplæringssentere for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering i Myanmar og India, og senere også i en rekke andre land, hvor det norske Energigården-konseptet skal brukes som modell. Energigården har per i dag utarbeidet forprosjekter også for Energigårder i Kenya og Ukraina.

Under the Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014, undertegnet Dr. Pachauri et «vision statement for energy farms» der det legges opp til et videre samarbeid mellom TERI og Energigården. Målet er å hjelpe mennesker i rurale strøk globalt til å utnytte lokale fornybare energiressurser på energieffektiv og bærekraftig vis. Dette skal skje gjennom oppbygging og drifting av opplærings- og øvelsessentere for bio- og solenergi og andre fornybare kilder.

Verden kommer til med å trenge mye energi i fremtiden. Denne bruken bør iflg. en rekke tunge fagmiljøer inkl. IPCC i begrenset grad baseres på fossil energi. Det blir med andre ord stor etterspørsel etter fornybar energi også i utviklingsland, spesielt i rurale strøk hvor det i dag er begrenset tilgang på ren og moderne energi. Ressurspotensialet for bio-, sol-, vind- og vannkraft er imidlertid svært stort, men bruken begrenses av mangel på kunnskap, teknologier og kapital. IPCCs siste rapport som ble utgitt i april trekker i denne forbindelse bioenergi fram som en av de viktige bærebjelkene i framtidens energisystem. Med rett bruk av ressursene og moderne teknologier (bl.a Bio-CCS) kan 20-60% av verdens energibehov dekkes av biomasse innen 2050. I dag står bioenergi for 12%, noe som tilsvarer ca. 2/3 av den fornybare energibruken.

Det foregår nå et arbeid med å stifte The Energy Farm International, en utviklingsorganisasjon som skal bygge ut Energigård-sentere med fremtidsrettede klima- og energiløsninger. TERI og Energigården vil nå invitere myndighetene og næringslivet til å delta i oppbyggingen av dette nettverket av Energigårder.

Med dette besøket av dr.Pachauri og avtalen med TERI kan Energigården være et skritt nærmere et internasjonalt gjennombrudd.

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle                          Energirådgiver Hrefna Johannesdottir

Tlf: 90 50 60 90                                             Tlf. 483 66 900

FNs klimapanel anbefaler økt bruk av bioenergi

I klimapanelets nye hovedrapport legges det tydelig og økt vekt på bruk av bærekraftig bioenergi som klimatiltak.  Bioenergi er en veldig viktig energikilde for

store deler av verden og med riktig bruk av både ressurser og energieffektive teknologier kan bruk av bioenergi øke fra dagens 12,5 % til 20 %. Hvis vi ser lenger frem i tid og anvender ny teknologi ved karbonfangst og lagring (Bio-CCS), kan bioenergi ut fra et ressurs- og teknologiperspektiv forventes å dekke 40-60 % av energibehovet i 2050.

Fokuset i klimadebatten må ifølge IPCC være på redusert utslipp fra forbrenning av fossile energikilder.  Forbedret energieffektivisering, en storstilt overgang fra fossil til fornybar energi, karbonfangst og -lagring og økt CO2-opptak i skog er noen av tiltakene som må til.

FNs klimapanel understreker at vi har kort tid på oss til å redusere våre utslipp til akseptable nivåer.

2

Les kapittelet om bioenergi her www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Store forventninger til et grønnere oljefond!

Under regjeringens klimakonferanse i Oslo rådhus torsdag 13. mars varslet statsminister Erna Solberg (H) at oljefondet skal investere mer i fornybar energi og bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.

– Norge må kutte utslipp her hjemme, men vi må også spille en rolle utenfor våre egne grenser, sa Solberg.

– Regjeringen vil sette ned en ny grønn skattekommisjon for å vri skattesystemet, slik at vi belønner mer miljøvennlig satsing, sa statsminister Erna Solberg og fortsatte:  Jeg vil bruke markedet i miljøets tjeneste, slik at det lønner seg å velge grønt.

Se konferansen på nett-TV her.

 

BIOENERGY-410x274

 

Energigården møtte fredprisvinner og IPPCs leder dr. Pachauri

Energigården hadde 7.februar et møte med fredsprisvinner og IPCC-leder dr.Pachauri i Delhi hvor de videre planene om etablering av Energigården i India etter modell av den norske ble lagt. Samtidig ble et opplegg rundt hans besøk til Energigården i mai lagt fram.

Energigården India

Vi ser fram til å få besøk av «verdens klimaguru» senere i år! Dr.Pachauri leder verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk TERI – The Energy and Rource Institute. De har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land.

I møtet mottok også Energigården et «vision statement» fra Dr. Pachauri hvor hans visjoner om et globalt nettverk av «Energy Farms» er beskrevet. Vi ser på dette som et gjennombrudd for vårt arbeid, og en utrolig mulighet for sammen meed TERI å bringe konseptet ut i den store verden.

Disse dagene arrangerer TERI «Delhi Sustainable Development Summit» hvor miljøvernministere fra en rekke land deltar samt tidligere FN-leder Kofi Annan, Englands John Prescott, Sveriges Gøran Persson m.fl. Den norske ambassaden i Delhi og UD er blant støttespillerene for konferansen.

Erik India

Energigården var invitert til å holde et foredrag samt delta med en utstilling under DSDS om formidling av kunnskap om bioenergi og annen fornybar energi i små og mellomstor skala – slik vi gjør det på gården og i «Bioenergi-regionen Hadeland». Videre ble samarbeidet med TERI om etablering i India og andre land presentert i foredraget. Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale kontorer har vært til stor hjelp for Energigården på vegen hit.

1 6 7 8