English

Archive

Kurs om bio- og solenergi i landbruket

NTNU Gjøvik  og Energigården arrangerer kurs om bio- og solenergi i landbruket.

Landbruket sitter på store energiressurser i form av biomasse og store takoverflater egnet for utnyttelse av solenergi. Hvordan kan disse energiressursene utnyttes best mulig? Hvor mye energi kan et gårdsbruk produsere? Og hvordan kan gården bli en leverandør av fornybar energi?
For mer informasjon om kurset og søknad om opptak besøk NTNU sine sider. Søknadsfristen er 12.08.2019.

Kurset retter seg mot næringsutøvere innen landbruk og relaterte tilleggsnæringer; – skog- og jordbrukere og brukere og leverandører av bioenergi, landbruksforvaltningen og andre interesserte. Det er et videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb eller andre studier.

Bestått kurs gir 5 studiepoeng samt et kompetansebevis som utstedes av NTNU.

 

Døra til fossilfritt landbruk er fortsatt vidåpen

 

”Det er tilførsel av CO2 fra fossile kilder som øker CO2-innholdet i atmosfæren. Overgang til fornybar diesel (andre generasjon biodrivstoff) er et enkelt og raskt gjennomførbart tiltak, som vil gi stor reduksjon av CO2-utslipp i landbruket. 450.000 tonn CO2 kan kuttes årlig. Biodrivstoff er både tilgjengelig og logistikkmessig modent for utrulling i dag”– skriver  Geir H.B. Ingeborgrud i sin artikkel for  Nationen  den  26.03.2019

I sin artikkelen nevner han Erik Harsem et, al. sin rapport som var utarbeidet for Eco-1 bioenergi As i 2014. Rapporten fokuserte på hvordan en kunne gjennomføre overgang til bærekraftig biodrivstoff i norsk landbruk. Kort fortalt handler denne om utfasing av fossil fyringsolje og fossil diesel, for å redusere fossil energibruk i primærnæringen. Dette vil også øke omdømmet til norske landbruksprodukter. Ruralis og Energigården gjennomfører i disse dager et prosjekt som viser at døra til fossilfritt landbruk fortsatt er vidåpen. Energigårdens prosjekt har testet ut avansert biodrivstoff på skogsmaksiner og vist at dette drivstoffet er et godt alternativ for skognæringen. Nå trengs et felles løft for å jevne ut prisforskjellene! 

Studietur om bioenergi for Innovasjon Norge

12-13 mars har Energigården på oppdrag av Innovasjon Norge arrangert en studietur om bioenergi. I løpet av turen har vi besøkt en rekke anlegg på Hadeland, Toten og Ringerike. Målgruppa for turen har vært gårdbrukere, varmeleverandører, energirådgivere og andre som er interessert i å investere i et biobasert varmeanlegg til egen bruk eller lokalt varmesalg.

Turens første stopp var på Energigården der det ble holdt et innledende foredrag om fliskvaliteter, logistikk og økonomi. Deretter fikk flere leverandører av flis- og halmfyringsanlegg fortelle om og vise fram sine anlegg. Leverandørene som var til stede var Nordiske Industriovner, Biomentek, ETA Norge, Grønt Maskin, Big O og BioLand.

Vi fikk også en demonstrasjon av flishogging fra BioDrift og Jakhelln Bioenergi viste fram en tømmerhenger med kranmontert flertreaggregat.

 

Videre gjennom studieturen har vi besøkt to gårdsbaserte halm- og flisfyringsanlegg og noen større varmesentraler for varmesalg. På Lena- Valle videregående skole fikk vi se det helt nye biogassanlegget som har fått status som nasjonal pilot. Les mer her

 

 

Vi ønsker alle deltagerne lykke til med valg av biovarmeanlegg. Energigården kan tilby oppfølging og veiledning knyttet til denne prosessen.

Ønsker du å delta på/arrangere studietur om bioenergi eller andre lignende temaer?  Energigården kjenner bransjen godt og kan raskt finne spennende anlegg å besøke. Ta kontakt!

Skogdag med prosjektet Fossilfri skogsdrift

Den 5. mars arrangerte Energigården skogdag med demonstrasjon av skogsmaskiner på biodrivstoff.

Ketil Kjenseth, leder av Energi- og miljøkomiteen deltok på arrangementet og fortalte om myndighetenes satsing på biodrivstoff.

Det ble blant annet diskutert hvordan skognæringen og myndighetene sammen kan finne en måte å tette gapet på 3-4 kr/l mellom fossil og avansert 2. generasjon biodiesel. Dette gapet tilsvarer i gjennomsnitt 4-6 kr/fm3 for hogst og kjøring samlet.

Våren 2019 vil resultatene fra forsøkene bli presentert i en manual for bruk av biodrivstoff i skogbruket.

Energigården er prosjektansvarlig. NIBIO, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, Nobio, Eco-1 og Viken Skog er prosjektdeltagere.

Mjøsen skog har også skrevet et sak fra dagen og laget en film, den kan du se her.

 

Velkommen til demonstrasjon av skogsmaskiner på biodrivstoff!

Prosjektet «Fossilfri skogsdrift» inviterer til

Skogdag med presentasjon av landets første skogsmaskiner på avansert biodrivstoff

Lederen av Energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth deltar

 

Tid: Tirsdag 5. mars kl. 11-13

Sted: Ved E6 rett sør for Minnesundkrysset

Se veibeskrivelse og kart nederst i invitasjonen

Program

Kl. 11.00-12.00:

 • Oppmøte med kaffe og lett bevertning
 • Orienteringer om prosjektet fra prosjektdeltagerne, entreprenørene, maskinleverandørene og biodrivstoffleverandøren
 • Demonstrasjon av kjøring, tanking og logistikk

Kl. 12.00-12.35:

 • Ketil Kjenseth, leder at Stortingets Energi- og miljøkomite, vil orientere om myndighetenes biodrivstoff-satsing og andre relevante klima- og energipolitiske temaer for skogbruket
 • Spørsmål og diskusjon

Kl. 12.35-13.00:

 • Oppsummering: Veien videre for biodrivstoff i skogbruket med tanke på teknikk, logistikk og økonomi
 • Demonstrasjon av hogstmaskin, lassbærer og flishogger på biodiesel

Påmelding innen 01.03.19 til pamelding@energigarden.no. Send gjerne invitasjonen videre til relevante kontakter.

 

Om prosjektet:

Prosjektets fulle navn er «Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser. Gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 har og skal tre skogsentreprenører gjennomføre forsøk med bruk av biodiesel på sine skogsmaskiner. Entreprenørene er Struksnæs Skog, Krogsrud Sag og BioDrift.

 

Resultatene fra forsøksdriftene skal presenteres i en manual for bruk av biodrivstoff i skogbruket som blir tilgjengelig våren 2019.

Prosjektet er delfinansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

 

Veibeskrivelse:

Ta av E6 ved Minnesundkrysset og følg Trondheimsvegen/gamle E6 sørover. Følg Trondheimsvegen til du ser skilting til «skogdag». Velteplassen ligger langs Trondheimsvegen på venstre side midt mellom Julsrud gårdene når du kjører sørover.

Kontaktpersoner:
Hanna Gjessing 91876472
Erik Eid Hohle 90506090

 

Prosjektet «Fossilfri skogsdrift» på Tømmer og Høggere

Under Viken skog sitt arrangement Tømmer og Høggere var Energigårdens prosjekt «Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser?» til stede. Her fikk vi mulighet til å informere om prosjektet og de foreløpige resultatene til de oppmøtte.

 

2018 ble et rekordår for skognæringen

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble solgt omtrent 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Dette er den høyeste avvirkningen som er registrert i Norge. Med en årlig tilvekst på omtrent 25 millioner kubikkmeter er det positivt å se at avvirkningen øker. Dette fører til at trevirke brukes som substitutt for materialer og energibærer med høye klimagassutslipp.

På kort sikt ser det også ut til at tømmerprisene vil holde seg på et forholdsvis høyt nivå. Massevirke hadde i fjor en prisøkning på opp mot 75 %. Vi ser også at prisene på energivirke har gått betydelig opp. Dette er en trend som trolig vil fortsette ettersom det er flere store varmeanlegg som nylig er satt i drift og kommer i gang den nærmeste tiden. Mye energivirke går til Danmark der det er bygget flere store varmeanlegg som hovedsakelig basere seg på importer energivirke.

Med stadig forskning på nye bruksområder for trevirke vil trolig etterspørslen fortsette å øke i årene som kommer. Det vil dag også muligens bli nødvendig å gjøre prioriteringer for den beste bruken av trevirke.

Vi takker for støtten fra stiftelsene til utviklingen av Energigården

Energigården har i løpet av 2018 fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB, Bergersenstiftelsen og Eckbos Legat. Du finner mer informasjon om hva hver av tildelingene går ut på i de ulike sakene:
Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom
Støtte fra Bergersenstiftelsen til utvikling av Energigårdens opplærings- og øvelsesarena
1 million til utbygging av Energigården
  En stor takk for tillitten og støtten!

Samling på Rudi Gard for prosjektet «Grønn næringsutvikling på gårdsbruk»

Fra venstre: Nils Noraker, Odd Hveem, Øystein Rudi, Jon Waalen, Svein Løken, Tore Rune Kummen, Lars Flatla, Jon Tøfte, Thea Mork Kummen, Svein Erik Wold, Hanna Gjessing (Energigården), Erik Eid Hohle (Energigården), Sigurd Avdem og Hans Avdem. Ikke til stede: Ole Andre Hesla og Harald Sve Bjørndal.

Deltakerne i prosjektet skal velge ut tiltak som kan bidra til økt bruk av egen, fornybar energi, kutt i utslipp av klimagasser, økt karbonbindingen og samtidig økt lønnsomhet. Hvilke tiltak som skal prioriteres baseres på en energi- og klimaplan for gården som Energigården har utarbeidet.

Gårdbrukerne har nå samlet inn data som er relevant for energi og klima, f.eks. om bruk av drivstoff, gjødselhandtering, jordarbeiding, skogskjøtsel  og bioenergitiltak på og utenfor garden. Denne informasjonen har vi på Energigården bearbeidet og presentert for gårdbrukerne i form av en rapport. Ut ifra rapporten får gårdbrukerne noen anbefalinger som vi sammen drøfter for å finne de beste løsningene.

Eksemper på tiltak kan være:

 • Energigjenvinning av fjøsvarme
 • Omlegging til biovarme fra fossil energi eller direkte el
 • Kurs i energieffektiv bruk av traktor og redskap
 • Fellesanlegg for biogass
 • Solkraft  og solvarme
 • Økt hogst og produksjon av skogsflis

Prosjektet nærmer seg slutten og vi vil snart ha klare resultater for den forventede effekten av tiltakene som skal bli gjennomført.

Importance of Energy Saving for Ukraine

 Importance of Energy Saving for Ukraine

Energy saving today is one of the most important tasks for the Ukrainian economy. Therefore, more and more united territorial communities are moving to alternative energy sources.

The first Energy Farm in Ukraine has been operating in Ternopil region for  three years now. The project was implemented with the financial support of Norway. They grow five varieties of unique energy crops  – these plants are an alternative to natural gas and oil. Borshchiv Agricultural College also participates in the project – there are training specialists in renewable energy. According to the director of the Energy Farm – Center for Bioenergy M. Humentyk, the center can provide bioenergy crops  or plants  to all of western Ukraine.

Other regions of Ukraine are also switching to alternative heating sources. A plant for the production of fuel briquettes was recently built in Cherkasy region. Odesa region  uses straw as an alternative fuel for schools. In Kharkiv region , educational institutions are also heated from alternative sources. All these projects will save from 30% to 50% of the funds from local heating budgets.