I land hvor skogen er en betydelig ressurs er det naturlig å bygge en bærekraftig og rimelig energiforsyning på produkter fra skogen, som erstatning for fossile produkter.   Men de som ønsker å utnytte denne ressursen har i senere tid blitt møtt med økt skepsis.  Denne skepsisen kan være basert på bl.a.  mangelfull kunnskap om fotosyntesen og det biogene karbonets kretsløp, gjeldende bærekraftskriterier, utdatert kunnskap om forbrenningsteknologien eller kostnadseffektiviteten ved å konvertere til bioenergi.

I forbindelse med pågående diskusjoner i EU rundt energiframtiden, har den britiske tankesmien Chatham House nylig publisert en rapport om hvordan bruken av bioenergi påvirker det globale klimaet.  Rapporten føyer seg til det økende antall villedende uttalelser om bioenergi og har vekket sterke reaksjoner blant annet hos IEA som mener at denne rapporten ikke presenterer en objektiv oversikt over den vitenskapelige forståelsen av hvordan bioenergi påvirker klimaet.

125 bioenergi eksperter, i regi av IEA og fra begge sider av Atlanterhavet, har i fellesskap kritisert rapporten og mener at dens hovedkonklusjoner og anbefalinger er basert på feilaktige argumenter. Les mer om saken på IEA’s hjemmeside, hvor det finnes en link til IEA’s svar på Chatham House rapporten.

For det første så gir tankesmiens rapport en unøyaktig tolkning av hvordan bruk av skogen som ressurs påvirker karbonlageret og forutsetter dessuten at skogen fortsetter å vokse hvis den ikke blir hogd eller skjøttet, noe som er urealistisk.  For det andre så vurderer rapporten rundvirke som det viktigste råstoffet for bioenergi, mens realiteten er annen.  Bioenergi er i stor grad basert på avfall og biprodukter fra skogbruk, trelastproduksjon, treforedling, jordbruk og matindustri – biomasse som ellers ikke ville blitt utnyttet. Aktiv bruk av skogen er klimavennlig.  Og dessuten er bruken av skogen som bioenergikilde en integrert del av skogforvaltningen og skogsindustrien som også produserer materielle produkter som kan erstatte fossilt materiale.

Norge har et stort ressurspotensial for bærekraftig produksjon av bioenergi fra skogen.   Ifølge FN’s klimapanel vil økt bruk av bioenergi være helt nødvendig for å dempe drivhuseffekten og temperaturøkningen på kloden.  «At enkelte forskere trekker bioenergiens betydning på kort og lang sikt i tvil er intet nytt», sier Erik Eid Hohle, daglig leder av Energigården.  I likhet med klimaskeptikerne utgjør bioenergiskeptikerne en liten minoritet når dette skal sammenfattes – enten det er i faglige, politiske eller andre miljøer.  Takk og lov – for vi har ingen tid å miste!