English

Category: På Energigården

Døra til fossilfritt landbruk er fortsatt vidåpen

 

”Det er tilførsel av CO2 fra fossile kilder som øker CO2-innholdet i atmosfæren. Overgang til fornybar diesel (andre generasjon biodrivstoff) er et enkelt og raskt gjennomførbart tiltak, som vil gi stor reduksjon av CO2-utslipp i landbruket. 450.000 tonn CO2 kan kuttes årlig. Biodrivstoff er både tilgjengelig og logistikkmessig modent for utrulling i dag”– skriver  Geir H.B. Ingeborgrud i sin artikkel for  Nationen  den  26.03.2019

I sin artikkelen nevner han Erik Harsem et, al. sin rapport som var utarbeidet for Eco-1 bioenergi As i 2014. Rapporten fokuserte på hvordan en kunne gjennomføre overgang til bærekraftig biodrivstoff i norsk landbruk. Kort fortalt handler denne om utfasing av fossil fyringsolje og fossil diesel, for å redusere fossil energibruk i primærnæringen. Dette vil også øke omdømmet til norske landbruksprodukter. Ruralis og Energigården gjennomfører i disse dager et prosjekt som viser at døra til fossilfritt landbruk fortsatt er vidåpen. Energigårdens prosjekt har testet ut avansert biodrivstoff på skogsmaksiner og vist at dette drivstoffet er et godt alternativ for skognæringen. Nå trengs et felles løft for å jevne ut prisforskjellene! 

Studietur om bioenergi for Innovasjon Norge

12-13 mars har Energigården på oppdrag av Innovasjon Norge arrangert en studietur om bioenergi. I løpet av turen har vi besøkt en rekke anlegg på Hadeland, Toten og Ringerike. Målgruppa for turen har vært gårdbrukere, varmeleverandører, energirådgivere og andre som er interessert i å investere i et biobasert varmeanlegg til egen bruk eller lokalt varmesalg.

Turens første stopp var på Energigården der det ble holdt et innledende foredrag om fliskvaliteter, logistikk og økonomi. Deretter fikk flere leverandører av flis- og halmfyringsanlegg fortelle om og vise fram sine anlegg. Leverandørene som var til stede var Nordiske Industriovner, Biomentek, ETA Norge, Grønt Maskin, Big O og BioLand.

Vi fikk også en demonstrasjon av flishogging fra BioDrift og Jakhelln Bioenergi viste fram en tømmerhenger med kranmontert flertreaggregat.

 

Videre gjennom studieturen har vi besøkt to gårdsbaserte halm- og flisfyringsanlegg og noen større varmesentraler for varmesalg. På Lena- Valle videregående skole fikk vi se det helt nye biogassanlegget som har fått status som nasjonal pilot. Les mer her

 

 

Vi ønsker alle deltagerne lykke til med valg av biovarmeanlegg. Energigården kan tilby oppfølging og veiledning knyttet til denne prosessen.

Ønsker du å delta på/arrangere studietur om bioenergi eller andre lignende temaer?  Energigården kjenner bransjen godt og kan raskt finne spennende anlegg å besøke. Ta kontakt!

Velkommen til demonstrasjon av skogsmaskiner på biodrivstoff!

Prosjektet «Fossilfri skogsdrift» inviterer til

Skogdag med presentasjon av landets første skogsmaskiner på avansert biodrivstoff

Lederen av Energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth deltar

 

Tid: Tirsdag 5. mars kl. 11-13

Sted: Ved E6 rett sør for Minnesundkrysset

Se veibeskrivelse og kart nederst i invitasjonen

Program

Kl. 11.00-12.00:

 • Oppmøte med kaffe og lett bevertning
 • Orienteringer om prosjektet fra prosjektdeltagerne, entreprenørene, maskinleverandørene og biodrivstoffleverandøren
 • Demonstrasjon av kjøring, tanking og logistikk

Kl. 12.00-12.35:

 • Ketil Kjenseth, leder at Stortingets Energi- og miljøkomite, vil orientere om myndighetenes biodrivstoff-satsing og andre relevante klima- og energipolitiske temaer for skogbruket
 • Spørsmål og diskusjon

Kl. 12.35-13.00:

 • Oppsummering: Veien videre for biodrivstoff i skogbruket med tanke på teknikk, logistikk og økonomi
 • Demonstrasjon av hogstmaskin, lassbærer og flishogger på biodiesel

Påmelding innen 01.03.19 til pamelding@energigarden.no. Send gjerne invitasjonen videre til relevante kontakter.

 

Om prosjektet:

Prosjektets fulle navn er «Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser. Gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 har og skal tre skogsentreprenører gjennomføre forsøk med bruk av biodiesel på sine skogsmaskiner. Entreprenørene er Struksnæs Skog, Krogsrud Sag og BioDrift.

 

Resultatene fra forsøksdriftene skal presenteres i en manual for bruk av biodrivstoff i skogbruket som blir tilgjengelig våren 2019.

Prosjektet er delfinansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

 

Veibeskrivelse:

Ta av E6 ved Minnesundkrysset og følg Trondheimsvegen/gamle E6 sørover. Følg Trondheimsvegen til du ser skilting til «skogdag». Velteplassen ligger langs Trondheimsvegen på venstre side midt mellom Julsrud gårdene når du kjører sørover.

Kontaktpersoner:
Hanna Gjessing 91876472
Erik Eid Hohle 90506090

 

Prosjektet «Fossilfri skogsdrift» på Tømmer og Høggere

Under Viken skog sitt arrangement Tømmer og Høggere var Energigårdens prosjekt «Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser?» til stede. Her fikk vi mulighet til å informere om prosjektet og de foreløpige resultatene til de oppmøtte.

 

Samling på Rudi Gard for prosjektet «Grønn næringsutvikling på gårdsbruk»

Fra venstre: Nils Noraker, Odd Hveem, Øystein Rudi, Jon Waalen, Svein Løken, Tore Rune Kummen, Lars Flatla, Jon Tøfte, Thea Mork Kummen, Svein Erik Wold, Hanna Gjessing (Energigården), Erik Eid Hohle (Energigården), Sigurd Avdem og Hans Avdem. Ikke til stede: Ole Andre Hesla og Harald Sve Bjørndal.

Deltakerne i prosjektet skal velge ut tiltak som kan bidra til økt bruk av egen, fornybar energi, kutt i utslipp av klimagasser, økt karbonbindingen og samtidig økt lønnsomhet. Hvilke tiltak som skal prioriteres baseres på en energi- og klimaplan for gården som Energigården har utarbeidet.

Gårdbrukerne har nå samlet inn data som er relevant for energi og klima, f.eks. om bruk av drivstoff, gjødselhandtering, jordarbeiding, skogskjøtsel  og bioenergitiltak på og utenfor garden. Denne informasjonen har vi på Energigården bearbeidet og presentert for gårdbrukerne i form av en rapport. Ut ifra rapporten får gårdbrukerne noen anbefalinger som vi sammen drøfter for å finne de beste løsningene.

Eksemper på tiltak kan være:

 • Energigjenvinning av fjøsvarme
 • Omlegging til biovarme fra fossil energi eller direkte el
 • Kurs i energieffektiv bruk av traktor og redskap
 • Fellesanlegg for biogass
 • Solkraft  og solvarme
 • Økt hogst og produksjon av skogsflis

Prosjektet nærmer seg slutten og vi vil snart ha klare resultater for den forventede effekten av tiltakene som skal bli gjennomført.

Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal brukes til den delen av utbyggingen som retter seg mot
målgruppen barn, ungdom og unge voksne, og utvikling av et bedre pedagogiske tilbud med økt kapasitet og et bredere faglig tilbud.
Dette vil omfatte undervisnings- og øvelsesmateriell, demoutstyr for sol- og bioenergi, anlegg av energistien i tømmerlåven, i tunet og
gjennom skogen og jordene.

Vi takker så mye for støtten fra Sparebankstiftelsen DNB!

Støtte fra Bergersenstiftelsen til utvikling av Energigårdens opplærings- og øvelsesarena

Bergersenstiftelsen har besluttet å støtte Energigården med kr. 500 000,- til utvikling av Energigården som kunnskaps-, markeds- og møteplass for bioenergi og klimavennlige løsninger.

Midlene skal gå til utvikling av Energårdens opplærings- og øvelsesarena. En ny «natur-, energi- og klimasti» for utendørs øvelser og opplæring i gårdens tun, skog- og jordbruksarealer skal utvikles. I tillegg skal det investeres i nye demo- og øvelsesanlegg for ulike teknologier for fornybar energi. Disse midlene bidrar til at vi kan tilby et utvidet og moderne undervisningstilbud innenfor svært dagsaktuelle temaer.

En stor takk til Bergersenstiftelsen for støtten!

Velkommen til kurs om biovarmeanlegg!

PLANLEGGING OG DRIFT AV BIOVARMEANLEGG

21. september 2018 Kl.9-16 på Energigården

Meld din interesse: pamelding@energigarden.no
Deltakeravgift: 3.000 kr. per person
Deltakeravgiften kan føres som kostnad ved økonomisk støtte fra det offentlige

UTFASING AV OLJEFYR

Fra 2020 år blir oljefyr til oppvarming i ulike typer bygg ulovlig.

I 2018 kan du motta dobbel støtte fra ENOVA (opptil 50.000 kroner) for fjerning av oljefyren i boliger. I 2019 halveres støtten.

Det er også mulig å søke opptil 35% støtte til gårdsvarmeanlegg eller 45% støtte til anlegg for varmesalg gjennom Innovasjon Norge. Dette er satsene for 2018.

Les mer om hva kurset inneholder her.

Brent jord – Fra Dagbladets serie om menneskeskapte klimaendringer

Klimaforskerne slår alarm etter en sommer der varmerekorder har falt over hele verden. Blir 2018 året vi endelig begynte å høre etter?

Erik Eid Hohle ved Energigården er intervjuet i Dagbladets serie: Brent Jord om landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene. Denne gangen diskuteres tørken som har rammet landbruket i sommer.

Bilde: Christian Roth Christensen / Dagbladet

1 million til utbygging av Energigården

Styret i Eckbos Legat har besluttet å støtte Energigården med kr. 1 000 000,-.

Midlene skal gå til utbygging av Energårdens praktisk rettete undervisnings- og øvelsesanlegg, samt utvikling av nytt informasjons- og demonstrasjonsmateriell. For å utvide Energigårdens tilbud som omvisningssenter vil vi bygge ut senteret i gårdens gamle tømmerlåve og utvide våre utendørs aktiviteter i tunet, på jordene og i skogen. Gjennom denne utbyggingen vil vi øke senterets kapasitet, og på den måten kunne bli et enda bedre redskap for allmennheten, undervisningssektoren og forskningen.

Prosjektet vi har fått støtte til skal ha 3 opplæringsarenaer som til sammen gir et variert og spennende tilbud:

 1. «Det globale drivhuset». Et drivhus i tømmerlåven over 3 etasjer
 2. Øvelses- og undervisningsrom i tømmerlåvens 1. 2. og 3.etasje.
 3. En ny «natur-, energi- og klimasti» for utendørs øvelser og opplæring i gårdens tun, skog- og jordbruksarealer.

Gjennom bruk av gårdens gamle tømmerlåve samt en ny natur-, energi- og klimasti vil vi nå skoler, allmennhet og forskningsmiljøer på en ny og bedre måte.

En stor takk til Eckbos Legat for tillitten og støtten!