English

Category: På Energigården

Besøk på Energigården

 Lærevillige gjester er stadig innom Energigården.

I juli kom 25 deltagere fra kurset «Energy, Environment and Sustainable Development» ved Sommerskolen til Universtitet i Oslo til Energigården. Det var høyt kvalifiserte deltagere fra alle verdens hjørner med tverrfaglig bakgrunn som fikk et innblikk i bioenergi og Energigårdens aktiviteter.

Første års studentene fra Miljøfysikk linja ved NMBU kom til Energigården en hel dag i august og fikk i tillegg til omvisning og informasjon om Energigården, forelesning om bioenergi i en miljømessig, teknologisk og markedsmessig sammenheng. Det ble også tid til befaringer ved tre ulike bioenergianlegg i Hadelandsregionen for de 50 studentene.

Noragric også fra NMBU kom til Energigården en ettermiddag i august med 20 studenter (bildet). De fikk en innføring i bioenergi og hvorfor og hvordan den nyttes, samt informasjon om Energigården, arbeidet her og en om visning.

Oppland Fylkeskommune kom med 29 deltagere til Energigården som første stopp på deres Fagenhetstur i september. Tema for turen var Bærekraft og Reiseliv på Hadeland. På Energigården fikk de omvisning og innblikk i vårt arbeid.

 

 

Plusshus får internasjonal pris

Multikomfort-huset i Larvik har vunnet den internasjonale prestisjeprisen WAN Sustainable Buildings 2015. ”Huset er varmt og innbydende, samtidig som det oppfyller alle krav til bærekraftig material- og energibruk”, skriver juryen i sin begrunnelse.

Bak plusshuset står byggherrene Optimera og Brødrene Dahl. Huset er utviklet sammen med Snøhetta arkitekter, forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved SINTEF og NTNU.  Les mer om huset og prisen her

1100-01-sno-04_i_staircase_r02 

2014-09-17_multikomforthuset_åpning2014-09-17_multikomforthuset_åpningdsc_8623

Energigården har profilert huset i samarbeid med ovennevnte aktører, gjennom deltakelse i prosjektet SustainCo – bærekraftig energi på landsbygda.  På hjemmesiden til SustainCo prosjektet finnes mer informasjon om Multikomfort-huset i Larvik og andre miljøvennlige og energieffektive bygg i Norge og Europa.  Der finnes også informasjon om lov og forskrifter som er gjeldende i dag angående bygg som bruker lite eller ingen energi.

Hjelper andre med bioenergibruk

– Energigården på Hadeland er et kunnskaps- og informasjonssenter for bioenergi og solenergi. De hjelper aktører både nasjonalt og internasjonalt med å utnytte fornybar energi optimalt.

Energigården omtalt på fremtidensenergi.no og innstikk i Aftenposten

Les mer her

hovedbilde_bioenergi_pa_garden_940br

Nysgjerrige elever opplever Energigården

Agronomi-elever fra Tomb vgs fikk en praktisk fagdag på Energigården – Senter for bioenergi

Klimasmart landbrukprosjektet til Klima Østfold inviterte med seg 20 elever og 2 lærere fra Tomb til omvisning på Energigården.

IMG_3295%20(2)

Studentene viste stort engasjement og stilte gode og relevante spørsmål. Vi viste fram bioenergi og annen fornybar energi i teori og praksis og elevene fikk se produksjon, høsting, tørking og bruk av biodrivstoff. I gårdens energilåve fikk vi se hvordan de ulike energikildene brukes. I det lune fyrrommet opplevde elevene hvordan solvarme og flisfyring sammen varmer gårdens bygninger og siloer. Energigården er 85-90 % selvforsynt med direkte energi i form av biovarme, solvarme og biodrivstoff.  Denne energien konkurrerer prismessig med olje og elkraft. Biovarmen er med dagens priser en svært lønnsom varmekilde for virksomhet. Med et prisregime for energi hvor miljøkostnader er inkludert fullt ut (“forurenser-betaler-prinsippet”) – vil imidlertid bio- og solenergien ha enda bedre lønnsomhet sammenlignet med fossil energi.

Se bilder og les mer her.

Fagdag om klimavennlig stedsutvikling.

Energigården holdt i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) fagdag om klimavennlig stedsutvikling den 13. april. Seminaret ble arrangert gjennom prosjektene SustainCo – bærekraftig energi på landsbygda og Fremtidens bygder. Last ned programmet

Temaet for fagdagen var Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling. Fokuset spant fra grunnprinsippene bak utformingen av robuste, miljøvennlige planer til hvordan man sikrer at intensjonene blir med fra plan til virkelighet. Hvilke praktiske tiltak må gjøres for å oppnå målene? Sentrale temaer som grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk ble diskutert på seminaret.

Det var mange inspirerende foredragsholdere som utdypet sine presentasjoner med konkrete prosjekteksempler. Arkitekt Kristian Edwards holdt et foredrag om Multikomfort-huset i Larvik som er et forsknings- og utviklingsprosjekt forsket frem av forskningssenteret ZEB i samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta og byggherrene Optimera og Brødrene Dahl. Mer informasjon om Multikomfort-huset finner du på hjemmesiden til SustainCo-prosjektet, se her.

Simen Torp fra Økolandsbyen Hurdal informerte om grønn områdeutvikling i Hurdal kommune hvor det råder politisk enighet om at Hurdal skal være plussamfunn innen 2025. Hurdal kommune inviterer til Bærekraftfestivalen 24.-25. juni 2015. Hold av datoen!

 

Fagdag 13. april. Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig stedsutvikling

Energigården inviterer til fagdag i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), mandag 13. april.  Arrangementet er en del av prosjektet SUSTAINCO – bærekraftig energi på landsbygda.  Prosjektet skal øke bevisstheten om redusert energibruk i bygg og boliger ved planlegging av nybygg og rehabilitering.

Temaet for fagdagen er Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling.  Fokus på fagdagen vil spenne fra grunnprinsippene bak utformingen av robuste, miljøvennlige planer til hvordan man sikrer at intensjonene blir med fra plan til virkelighet. Hvilke praktiske tiltak må gjøres for å oppnå målene? Dyktige og inspirerende forelesere vil snakke om sentrale temaer som grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk. Temaene vil bli utdypet med konkrete prosjekteksempler.

I tillegg til fagdag blir det arrangert en studietur til Västra Hamnen i Malmø den 14. april. Malmø kommune har siden tidlig på 2000-tallet utviklet det som i dag fremstår som Nordens mest spennende, bærekraftige områdeprosjekt. Da de første byggene stod ferdig i 2001 demonstrerte det en ny æra innen områdeutvikling med visjonære boligformer der menneske, estetikk, økologi og teknologi inngikk i en helhetstanke. Siden har området utviklet seg til å bli Malmøs mest spennedne og attraktive bydel, med vekt på boligløsninger av høy kvalitet og stor mangfoldighet i arkitektur og byrom. I boken Cities for People av den danske arkitekten Jan Gehl, hylles området blant annet for sine humane og variasjonsrike bygninger, samt velfungerende offentlige rom.

Fagdagen holdes i Arkitektenes hus i Oslo og har en deltageravgift på 1 500 kr, inkl lunsj.

Målgruppe inkluderer alle som arbeider med og for grønn stedsutvikling og redusert energibruk.

Studieturen har en deltageravgift på 1 500 kr. I tillegg må reise, kost og losji må dekkes av den enkelte deltager.   Mer informasjon om Studieturen sendes på forespørsel.

Påmelding til pamelding@energigarden.no senest torsdag 9. april.  Program_fagdag

Kurs i energieffektiv traktorkjøring

Onsdag 25. mars arrangerer Energigården kurs i energieffektiv traktorkjøring i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Hedmark landbruksrådgivning.

Målsettingen med kurset er redusert drivstofforbruk i landbruket ved opplæring i optimal traktorkjøring. Ved energieffektiv kjøring kan det kuttes i både drivstofforbruket og klimautslippene. Som ekstrabonus spares også traktorens slitasje.

Kurset inneholder både en teoridel og kjøreøvelse. Teoridelen omfatter maskiner, teknologi, kjøreteknikk, drift, vedlikehold og andre faktorer som påvirket drivstoffbruket. I praktisk øvelse blir samme løypen kjørt to ganger for å registrere dieselforbruk og tid. Det blir kjørt med tung vogn i variert løype hvor flytting av storsekker/rundballer blir en av oppgavene. Instruktør vil følge med sjåføren og resultatet gjennomgås etter utført arbeid. Det forventes en forbedring på 10-20 % på samtlige deltakere.

Det er plass til et begrenset antall deltakere. Ta kontakt med hrefna@energigarden.no for påmelding eller ring tlf. 61336090 for mer informasjon.

Program for dagen kan du finne her.

Stor reportasje i Aftenposten om Energigården og vår internasjonale satsing

Energigården er glad for at bioenergi får sin fortjente plass i media. På verdensbasis er bioenergi størst av de fornybare energikildene og for at vi skal kunne nå det uttalte togradersmålet er det nødvendig med videre vekst.

– I noen land har det vært jobbet mye med storskala bioenergi, i store kraftverk. Men å øke effektiviteten i småskala bruk har få vært opptatt av. Hele tre milliarder mennesker er avhengig av å brenne ved, flis og møkk for å varme mat. Muligheten for å redusere avskoging, bedre folks helse og kutte og unngå CO2-utslipp er enormt (Erik Eid Hohle, Aftenposten).

Hele omtalen i Aftenposten kan leses her.

Vi anbefaler å ta en titt på hele artikkelserien som gir en kjapp innføring i hva som skjer med klimaet, politikk og løsninger.

Leder av FNs klimapanel og fredsprismottaker R K Pachauri besøkte Energigården 24. mai

Lørdag 24. mai hadde Energigården – Senter for bioenergi AS på Hadeland besøk av dr. Rajendra Kumar Pachauri, leder av indiske TERI (The Energy and Resource Institute), IPPCs leder og Nobels fredsprisvinner 2007. TERI er verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk og har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land. Tema for besøket var utvikling av et globalt nettverk av “Energigårder”, basert på samarbeidsavtalen Energigården signerte med dr. R.K. Pachauri under Arendalsuka 2013. Avtalen går ut på at Energigården og TERI utvikler kompetanse- og opplæringssentere for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering i Myanmar og India, og senere også i en rekke andre land, hvor det norske Energigården-konseptet skal brukes som modell. Energigården har per i dag utarbeidet forprosjekter også for Energigårder i Kenya og Ukraina.

Under the Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014, undertegnet Dr. Pachauri et «vision statement for energy farms» der det legges opp til et videre samarbeid mellom TERI og Energigården. Målet er å hjelpe mennesker i rurale strøk globalt til å utnytte lokale fornybare energiressurser på energieffektiv og bærekraftig vis. Dette skal skje gjennom oppbygging og drifting av opplærings- og øvelsessentere for bio- og solenergi og andre fornybare kilder.

Verden kommer til med å trenge mye energi i fremtiden. Denne bruken bør iflg. en rekke tunge fagmiljøer inkl. IPCC i begrenset grad baseres på fossil energi. Det blir med andre ord stor etterspørsel etter fornybar energi også i utviklingsland, spesielt i rurale strøk hvor det i dag er begrenset tilgang på ren og moderne energi. Ressurspotensialet for bio-, sol-, vind- og vannkraft er imidlertid svært stort, men bruken begrenses av mangel på kunnskap, teknologier og kapital. IPCCs siste rapport som ble utgitt i april trekker i denne forbindelse bioenergi fram som en av de viktige bærebjelkene i framtidens energisystem. Med rett bruk av ressursene og moderne teknologier (bl.a Bio-CCS) kan 20-60% av verdens energibehov dekkes av biomasse innen 2050. I dag står bioenergi for 12%, noe som tilsvarer ca. 2/3 av den fornybare energibruken.

Det foregår nå et arbeid med å stifte The Energy Farm International, en utviklingsorganisasjon som skal bygge ut Energigård-sentere med fremtidsrettede klima- og energiløsninger. TERI og Energigården vil nå invitere myndighetene og næringslivet til å delta i oppbyggingen av dette nettverket av Energigårder.

Med dette besøket av dr.Pachauri og avtalen med TERI kan Energigården være et skritt nærmere et internasjonalt gjennombrudd.

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle                          Energirådgiver Hrefna Johannesdottir

Tlf: 90 50 60 90                                             Tlf. 483 66 900

Energigården møtte fredprisvinner og IPPCs leder dr. Pachauri

Energigården hadde 7.februar et møte med fredsprisvinner og IPCC-leder dr.Pachauri i Delhi hvor de videre planene om etablering av Energigården i India etter modell av den norske ble lagt. Samtidig ble et opplegg rundt hans besøk til Energigården i mai lagt fram.

Energigården India

Vi ser fram til å få besøk av «verdens klimaguru» senere i år! Dr.Pachauri leder verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk TERI – The Energy and Rource Institute. De har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land.

I møtet mottok også Energigården et «vision statement» fra Dr. Pachauri hvor hans visjoner om et globalt nettverk av «Energy Farms» er beskrevet. Vi ser på dette som et gjennombrudd for vårt arbeid, og en utrolig mulighet for sammen meed TERI å bringe konseptet ut i den store verden.

Disse dagene arrangerer TERI «Delhi Sustainable Development Summit» hvor miljøvernministere fra en rekke land deltar samt tidligere FN-leder Kofi Annan, Englands John Prescott, Sveriges Gøran Persson m.fl. Den norske ambassaden i Delhi og UD er blant støttespillerene for konferansen.

Erik India

Energigården var invitert til å holde et foredrag samt delta med en utstilling under DSDS om formidling av kunnskap om bioenergi og annen fornybar energi i små og mellomstor skala – slik vi gjør det på gården og i «Bioenergi-regionen Hadeland». Videre ble samarbeidet med TERI om etablering i India og andre land presentert i foredraget. Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale kontorer har vært til stor hjelp for Energigården på vegen hit.