English

Category: Fra bioenergiverdenen

Norske Skog vil utvikle seg til å bli en betydelig aktør innen bioenergi

Viken Skog arrangerte den 2. mars et seminar om marked, økonomi og skatt.   Viken Skog samlet noen av de fremste representantene for skogindustrien i Norge og Sverige. Bblant foredragene fortalte konsernsjef Svend Ombudstvedt i Norske Skog, at papirproduksjonen har fortsatt en framtid og at bioenergi vil bli et viktig satsingsområde fremover.

Les mer om hans innlegg og andre i Magasinet skog her.

Bønder i Trøndelag satser på biodiesel

Om fem år skal halvparten av de 20.000 traktorne i trøndelagsfylkene gå på biodiesel.  Det er målet for et prosjekt som ble startet under en konferanse om klima og landbruk på Stjørdal fredag 19. februar. Konferansen samlet rundt 80 deltakere, som ville høre mer om hvordan landbruket kan tilpasse seg et endret klima, og krav om kutt i klimautslipp.

– Dette er et femårig prosjekt, og målet er at 50 prosent av traktorene skal gå på biodiesel om fem år, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.  Så godt som ingen av disse går på biodiesel nå  og markedet for å få traktorene over på biodiesel er derfor stort.

Les mer om prosjektet og konferansen på hjemmesiden til Nord-Trøndelag Bondelag.

Ny rapport om landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene slippes 19. februar

I Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret for 2014 ble det besluttet at «landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene» skulle utredes. Landbruks- og matdepartementet oppnevnte i mars 2015 en arbeidsgruppe med et oppdrag om å;

 1. Vurdere norsk klimapolitikk på landbruksområdet (både jordbruk og skogbruk) opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs klimapanel sin 5. hovedrapport.
 2. Kartlegge kunnskapsstatus nasjonalt, definere kunnskapshull og vurdere eventuelle forskningsbehov framover.
 3. Undersøke hvilke muligheter klimaendringer vil kunne gi for norsk landbruk, og samtidig hvilke utfordringer, som vil måtte håndteres. Utredningen skal også omfatte opptak i skog og lagring i jord, basert på ny kunnskap fra klimapanelet og de nye klimaframskrivningene som Norsk klimaservicesenter utarbeidet i 2015.
 4. Vurdere om norsk jordbruk er rustet for å møte eventuelle endringer i forbrukernes etterspørsel etter mat produsert med et lavere klimaavtrykk.

Til tross for at utslippene av klimagasser fra jordbruket er redusert med 13% siden 1990 har jordbruksnæringen et potensiale for ytterligere kutt.  Rapporten tar også for seg en  rekke  grep og prioriteringer for hvordan produsenter, forbrukere og politikerne kan bidra til en bioøkonomisk omstilling.

Klimautredingen skal overrekkes statsråd Jon Georg Dale fredag 19. februar, presentert av utvalgsleder Erik Eid Hohle.

 

 

Ny og bedre utgave av biodrivstoff til dieselmotorer lansert

Norske Eco1 har lansert ny utgave av biodiesel som i markedet heter 2G Polar og som produseres av finske Neste. I Sverige blander de største bensinstasjonskjedene allerede inn 50% biologisk diesel i den fossile dieselen, mens det i Norge er krav om 5,5% innblanding.

Den nye biodieselen er en HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil), laget av vegetabilske oljer (f.eks. slakteriavfall) og hydrogen.

Vi slutter oss til gratulantene, og til Kåre G. Fløystad i ZERO som sier at «fornybar diesel vil være et av mange produkter vi er nødt til å bruke for å redusere forbruket av fossile energikilder, og en av løsningene som er i veldig vekst nå».

Se nyhetsoppslag i VG:

http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-miljoe/sjekk-om-din-bil-kan-bruke-billig-fornybar-diesel/a/23560809/

Staten støtter biokullsatsing på Follum

Enova investerer 138 millioner kroner i det planlagte produksjonsanlegget for biokull på Follum.  – Endelig er vi i gang med det grønne skiftet, sier daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg.

Biokullanlegget på Follum skal ha en produksjonskapasitet på opptil 200 000 tonn i året, som vil redusere verdens CO2-utslipp med 400 000 tonn årlig. Støtten fra Enova betegnes som en milepæl og en forutsetning for at prosjektet skal kunne realiseres.

– Biokull kan bli et svært viktig bidrag til å redusere klodens totale CO2-utslipp gjennom å erstatte fossilt kull. Det gjør det til en fremtidsrettet energiform som også kan bidra til å gi norsk skoginustri et etterlengtet løft, sier Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen.  Les mer om saken hos magasinet Skog

 

biokullfakta
brennende biokullbiokullplantehogstavfall_KHH

 

Bioenergidagene 2015 arrangeres 18. – 19. november på Gardermoen.

Norsk Bioenergiforening ønsker velkommen til Bioenergidagene 2015 på Gardermoen årets store bransjebegivenhet og bioenergitreff!

Første dag starter med å se bioenergi som en bærebjelke i internasjonal klima- og energipolitikk og som en sentral del av det fremtidige energisystemet i Europa, Sverige og Norge.

Fornybare foregangskommuner og rammebetingelser Vi presenterer  fornybare foregangskommuner i Norge som har lykkes med sin bioenergisatsing. Hvorfor får noen til fornybar vekst mens andre sliter?

Energi- og næringspolitisk debatt Sentrale politikere og aktører fra bransje drøfter nødvendige rammebetingelser for bioenergisatsingen. Det blir god anledning for alle til å stille spørsmål til innledere og politikere.

Husk konferansemiddagen Om kvelden den 18. november er det konferansemiddag. Her treffer du gamle og nye kontakter og kolleger – en gylden anledning til å frisk opp nettverket!

Faglig påfyll Dag to preges av muligheten til faglig fordypning i to parallellsesjoner. De faglige hovedtemaene er:

 • Biobrensel
 • Bioenergi i det nye energimarkedet     
 • Biodrivstoff og biogass
 • Biovarme

Etter lunsj følger Norge Rundt med nyheter og kunnskap fra mange kanter av vårt vidstrakte land.

Studieturer Til slutt kan du delta på en av tre studieturer til prosjekter og anlegg i området rundt Gardermoen.

 

Nobio ønsker deg velkommen til årets største og viktigste bransjetreff!

 

For påmelding og program, besøk Bioenergidagenes egen hjemmeside

 

Energy Farm etableres i Ukraina

The Energy Farm International Foundation (EFIF) administrerer et tre-årig prosjekt; Etablering av et kunnskapssenter for fornybar energi i Ukraina (2015-2018).  Formålet er å etablere et kunnskaps- og treningssenter i kommunen Borshchiv i V-Ukraina etter den norske modellen på Hadeland.

Siden vinteren 2013/2014 har energibildet i Ukraina endret seg betydelig fra fossile energikilder mot å bruke biomasse til oppvarming på lokalt nivå.  Treforedlingsindustrien sender ikke lenger avfallet til dumping men finner en måte å lagre det på eller behandle det til energiformål (pellets eller briketter).   Andre private bedrifter har også konvertert til oppvarming basert på lokalt produsert biomasse og får dermed både billigere og mer sikker oppvarming.  

ved barnehage

Flaskehalsen i Borshchiv er ikke tilgang på biomasse, men mangel på kunnskap om hvordan utnytte ressursene på en effektiv og bærekraftig måte.  I tillegg kan feil installert varmesystem forårsake ineffektiv bruk av biomassen og skade på det tekniske utstyret.

Kommunestyret i Borshchiv har uttrykt sterk interesse for å bruke biomasse til oppvarming i den lokale ungdomsskolen allerede kommende fyringssesong.  Både private boliger og andre kommunale bygg, som f.eks. barnehager har begynt å hamstre fyringsved og pellets for vinteren, som kan være kald i området.  I tillegg er byggene ofte dårlig vedlikeholdt og kalde.  Bystyret og kommunestyret har begge vist interesse for å  bruke biomasse fra kommuneskogene og bidra til at EF Ukraina kan leie jordbruksområde nærme selve senteret for å produsere energivekster.

EFIF og de lokale samarbeidspartnerne forventer at byggene som tilhører senteret vil være klare for full drift i løpet av oktober, både når det gjelder teknisk demonstrasjons- og produksjonsutstyr.

 

Bruk av bioenergi øker i raskt tempo på verdensbasis

PRESSEMELDING fra World Bioenergy Association

30. juni 2015. Stockholm

World Bioenergy Association (WBA) har nå lansert den andre versjonen av Global Bioenergy Statistics rapporten. Høydepunkter fra rapporten:

 • Biomasse har vokst sterkest blant de fornybare energikildene

Fra 2010 – 2012 har biomasse forsyningen økt med 2 320 PJ. Solar PV og vind økte med 234 PJ og 645 PJ. Men den største økningen i etterspørsel av total energi (20 100 PJ) er innen fossilt brensel.

 • Land som leder innen bruk av fornybar energi er også ledende innen bruk av bioenergi

To fremragende eksempler på dette er Brasil og Sverige med en fornybar energiandel på 43% og 52%. Bidrag fra bioenergi i Brasil er mer enn 25%, mens i Sverige er det 34%. Bioenergi er avgjørende for utviklingen av fornybar energi.

 • Det er enormt potensial i bruken av avfallsprodukter fra landbruket for energiproduksjon

For første gang for denne WBA statistikken ble det globale og kontinentale potensialet som ligger i avfallsprodukter fra landbruket anslått. Potensialet fra avfallsprodukter til energiformål varierer fra et lavt nivå på 13,1 EJ til en topp på 122 EJ.

 • Avlinger fra landbruket holder nøkkelkortet for å produsere mer mat og bioenergi – 134 millioner hektar land av produktivitetsgevinster

Globale avlinger av hvete, ris og mais har økt siden 2000. Hvis den samme produksjonen av landbruksvekster ble krevd i 2013 med vekster og metoder brukt fra år 2000, ville 134 millioner hektar tilleggsjord vært nødvendig. Produktivitetsgevinster i landbruket basert på bedre varianter, jordbearbeiding, ugrasbekjempelse, bedre opplæring av bønder osv hadde samme effekt som 134 millioner hektar (pluss 23%) tilleggsjord. Modeller som ignorerer denne innovasjonen i landbruket kommer opp med misvisende resultater. Arealbruk for biodrivstoffproduksjon var mindre enn 30 millioner hektar.

 • Trekullindustrien er en svært undervurdert sektor

Globalt så brukes mer energi fra kull enn fra flytende biodrivstoff. Ineffektiv produksjon av trekull gir økt press på skogsektoren. Nye teknologier bør fokusere på å forbedre produksjonseffektivitet av kull og erstatte kull med andre fornybare energikilder som biogass, pellets og / eller elektrisitet.

 • Pelletsbransjen er i rask vekst

27 millioner tonn pellets ble produsert i 2014 i forhold til 19,5 millioner tonn i 2012. På to år har pelletsproduksjonen økt med 7,5 millioner tonn (38%).

 • Mange land mangler fortsatt pålitelig bioenergistatistikk

Det er en alvorlig mangel på nøyaktig og pålitelige data om biomasse statistikken i mange land – Kenya bruker mer kull enn anslått og Sudan produserer mer korn enn rapportert.

 

Hele rapporten kan lastes ned fra WBA hjemmeside. Tallene, tabellene og datasettet vil bli lastet opp til nettstedet snart.

For mer informasjon besøk hjemmesiden til WBA

Last ned pressemeldingen fra WBA her (på engelsk)

Støtte til solvarme- og bioenergisystemer

Det er ikke bare rene bioenergiløsninger som støttes gjennom Innovasjon Norges Bioenergiprogram, men også kombinasjonsløsninger basert på både bioenergi og solvarme.

 

Solvarmeanlegg kan støttes når:

 • Solvarme  er koblet sammen med et biobrenselanlegg for varmesalg eller gårdsvarmeanlegg
 • Søkeren er bønder og/eller skogeiere eller små selskaper der disse er eiere
 • Solvarmeanlegget kan vise tilfredsstillende lønnsomhet
 • En kan enten søke om støtte til bioenergianlegg og solvarmeanlegg samtidig, eller kun til solvameanlegget – dersom det allerede eksisterer et bioenergibasert anlegg.

 

Støttesatsene i Bioenergiprogrammet er

 • Anlegg for varmesalg
  • Inntil 40 % tilskudd
  • Maks. 6 mill kr og 2 MW effekt
 • Gårdsvarmeanlegg
  • Inntil 33 % tilskudd
  • Til Næringsformål: Maks. kr 400 000
  • Til bolig: Maks. kr 30.000 (ved) /kr 40.000 (flis)

Les om Bioenergiprogrammet og se retningslinjene til programmet for mer informasjon.

Norge bruker mindre bioenergi

Produksjon og bruk av bioenergi har gått ned i Norge, det går på tvers av utviklingen i andre land.  Dette viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.  Last ned rapporten her.

Varmere vintre og virksomme varmepumper begrenser vedfyringen i norske hjem. Mindre produksjon av papir og papirmasse har bidratt til å redusere etterspørselen etter bioenergi også i industrien de senere årene.

– I tillegg ser vi at bruken av biodrivstoff i transportsektoren er uendret. Fjernvarmebransjen demper den totale nedgangen, ettersom norske fjernvarmeanlegg leverer stadig mer biobasert oppvarming, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.  Bioenergi er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Enova ønsker å bidra til en videre god utvikling av bioenergi både innenfor fjernvarme og transport.

Les mer på hjemmesiden til Enova