English

Category: Internasjonalt

Økt bruk av bioenergi og skogplanting er nødvendig for å nå togradersmålet

Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt med 0,85 grader celsius siden førindustriell tid og det er i følge IPCC ekstremt sannsynlig at menneskenes utslipp er den dominerende årsaken til oppvarmingen som har skjedd siden midten av forrige århundre.

FNs klimapanel (IPCC) lanserte søndag den 2. november sin nye synteserapport som sammenfatter de viktigste funnene fra panelets tre delrapporter publisert i løpet av det siste drøye året. Det skisseres at prisen for å nå togradersmålet er temmelig beskjeden om verden reagerer kjapt, og det er større fokus på nødvendigheten av bioenergi med karbon-fangst og lagring samt skogplanting som klimatiltak enn noen gang tidligere.

«De mest kostnadseffektive måtene vi i dag vet om å fjerne CO2 fra atmosfæren, er å produsere energi fra biomasse med karbonfangst- og lagring (bio-CCS), samt planting av ny skog i stor skala.»

Utslippene fra verdens energiforsyning må typisk reduseres med 90 prosent i forhold til 2010-nivå i løpet av perioden 2040-2070 og andel energikilder med lave eller null klimagassutslipp må økes fra 30 prosent til 80 prosent innen 2050. Jo mindre vi klarer å kutte før 2050, desto mer må vi kompensere med negative utslipp fram mot 2100.  Bioenergi kan øke til 20 % og videre ved innføring av nye teknologier og bio-CCS forventes det at bioenergi vil dekke 40-60 % av verdens energibehov i 2050 ut i fra et ressurs- og teknologiperspektiv.

Se Miljødirektoratets sider for film, faktaark og link til selve rapporten her.

Få full oversikt på IPCCs egne sider her.

Energigårdens kommentar

Vi ser med stor tilfredshet på at moderne bruk av bioenergi vurderes som helt sentrale elementer i IPCCs synteserapport. Muligheten for betydelig økt bruk der skogplanting kombinert med energieffektive omformingsmetoder fra biomasse til kraft, varme og drivstoff introduseres er betydelige i både utviklingsland så vel som i industrialiserte deler av verden.

Skog

Anlegg

 

 

 

 

 

 

 

The Energy Farm International Foundation

The Energy Farm International Foundation ble etablert mandag 11.august 2014 med TERI-direktør R K Pachauri som styreleder.

Dr. Pachauri og Erik Eid Hohle undertegner stiftelsesdokumentet på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen.
Energigården og The Energy and Resources Institute (TERI) i India har opprettet The Energy Farm International Foundation (EFIF) den 11. August 2014. Stiftelsesdokumentet ble signert av Dr. R K Pachauri og Erik Eid Hohle på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen, i etterkant av et møte i Utenriksdepartementet.

«Det er en stor ære for Energigården å samarbeide med TERI, som er en av verdens ledende aktører innen forskning og utvikling av fornybar energi, ressursforvaltning, klima og forurensning», sier Erik Eid Hohle, daglig leder ved Energigården. Stiftelsen er et resultat av en samarbeidsavtale mellom TERI og Energigården AS fra august 2013 og en «vision statement for energy farms» utformet og presentert av Dr. Pachauri under Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014. TERIs leder R K Pachauri ser fram til samarbeidet og har tidligere kalt Energigården «a brilliant concept».

Stiftelsen EFIF vil etablere en internasjonal organisasjon som har som mål å utvikle og starte et globalt nettverk av kompetanse- og opplæringssentre for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Det første energisenteret etter den norske modellen blir bygget opp på en etablert gård i Kenya. I Ukraina vil senteret bli lagt til en by i sørvest i samarbeid med lokale aktører og arbeidet med å finne et sted i Myanmar er i gang.
Kjeden av disse energigårdene skal produsere og bruke fornybar energi med vekt på moderne sol- og bioenergi samt gjøre kunnskap og løsninger innen små- og mellomskala fornybar energi tilgjengelig, og bidra til å redusere behovet for fossilt brensel. Slik ønsker stiftelsen å bidra til ren energi til de 3 milliarder mennesker som fortsatt er direkte avhengige av ineffektiv bruk av fast brensel til oppvarming og matlaging, og 1,2 milliarder mennesker som fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet. Tilgang til ren energi er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon, som begge er viktige virkemidler mot klimagassutslipp.

EFIF skal samarbeide med anerkjente kunnskapsmiljøer over hele verden for å øke verdiskapingen og næringsutviklingen i lokalsamfunn, og fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø.

Hjemsted og styrets sete skal være Eidsalm gård i Brandbu og styreleder blir R K Pachauri. Nestleder i styret blir tidligere FN-direktør Svein Tveitdal. Kristin Halvorsen, direktøren ved Cicero – Senter for klimaforskning går også inn som styremedlem.

Styreleder for Stiftelsen- Dr. R K Pachauri, generaldirektør, TERI India
Viseformann – Svein Tveitdal, tidligere divisisjonsdirektør UNEP, styreleder i Energigården
Styremedlem – Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero – Senter for klimaforskning

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle
Tlf: 90 50 60 90

Energirådgiver Hrefna Johannesdottir
Tlf. 483 66 900

Styreleder Svein Tveitdal
Tlf. 90 58 90 32

FNs klimapanel anbefaler økt bruk av bioenergi

I klimapanelets nye hovedrapport legges det tydelig og økt vekt på bruk av bærekraftig bioenergi som klimatiltak.  Bioenergi er en veldig viktig energikilde for

store deler av verden og med riktig bruk av både ressurser og energieffektive teknologier kan bruk av bioenergi øke fra dagens 12,5 % til 20 %. Hvis vi ser lenger frem i tid og anvender ny teknologi ved karbonfangst og lagring (Bio-CCS), kan bioenergi ut fra et ressurs- og teknologiperspektiv forventes å dekke 40-60 % av energibehovet i 2050.

Fokuset i klimadebatten må ifølge IPCC være på redusert utslipp fra forbrenning av fossile energikilder.  Forbedret energieffektivisering, en storstilt overgang fra fossil til fornybar energi, karbonfangst og -lagring og økt CO2-opptak i skog er noen av tiltakene som må til.

FNs klimapanel understreker at vi har kort tid på oss til å redusere våre utslipp til akseptable nivåer.

2

Les kapittelet om bioenergi her www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Energigården møtte fredprisvinner og IPPCs leder dr. Pachauri

Energigården hadde 7.februar et møte med fredsprisvinner og IPCC-leder dr.Pachauri i Delhi hvor de videre planene om etablering av Energigården i India etter modell av den norske ble lagt. Samtidig ble et opplegg rundt hans besøk til Energigården i mai lagt fram.

Energigården India

Vi ser fram til å få besøk av «verdens klimaguru» senere i år! Dr.Pachauri leder verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk TERI – The Energy and Rource Institute. De har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land.

I møtet mottok også Energigården et «vision statement» fra Dr. Pachauri hvor hans visjoner om et globalt nettverk av «Energy Farms» er beskrevet. Vi ser på dette som et gjennombrudd for vårt arbeid, og en utrolig mulighet for sammen meed TERI å bringe konseptet ut i den store verden.

Disse dagene arrangerer TERI «Delhi Sustainable Development Summit» hvor miljøvernministere fra en rekke land deltar samt tidligere FN-leder Kofi Annan, Englands John Prescott, Sveriges Gøran Persson m.fl. Den norske ambassaden i Delhi og UD er blant støttespillerene for konferansen.

Erik India

Energigården var invitert til å holde et foredrag samt delta med en utstilling under DSDS om formidling av kunnskap om bioenergi og annen fornybar energi i små og mellomstor skala – slik vi gjør det på gården og i «Bioenergi-regionen Hadeland». Videre ble samarbeidet med TERI om etablering i India og andre land presentert i foredraget. Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale kontorer har vært til stor hjelp for Energigården på vegen hit.