English

Category: Nyheter

2018 ble et rekordår for skognæringen

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble solgt omtrent 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Dette er den høyeste avvirkningen som er registrert i Norge. Med en årlig tilvekst på omtrent 25 millioner kubikkmeter er det positivt å se at avvirkningen øker. Dette fører til at trevirke brukes som substitutt for materialer og energibærer med høye klimagassutslipp.

På kort sikt ser det også ut til at tømmerprisene vil holde seg på et forholdsvis høyt nivå. Massevirke hadde i fjor en prisøkning på opp mot 75 %. Vi ser også at prisene på energivirke har gått betydelig opp. Dette er en trend som trolig vil fortsette ettersom det er flere store varmeanlegg som nylig er satt i drift og kommer i gang den nærmeste tiden. Mye energivirke går til Danmark der det er bygget flere store varmeanlegg som hovedsakelig basere seg på importer energivirke.

Med stadig forskning på nye bruksområder for trevirke vil trolig etterspørslen fortsette å øke i årene som kommer. Det vil dag også muligens bli nødvendig å gjøre prioriteringer for den beste bruken av trevirke.

Vi takker for støtten fra stiftelsene til utviklingen av Energigården

Energigården har i løpet av 2018 fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB, Bergersenstiftelsen og Eckbos Legat. Du finner mer informasjon om hva hver av tildelingene går ut på i de ulike sakene:
Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom
Støtte fra Bergersenstiftelsen til utvikling av Energigårdens opplærings- og øvelsesarena
1 million til utbygging av Energigården
  En stor takk for tillitten og støtten!

Samling på Rudi Gard for prosjektet «Grønn næringsutvikling på gårdsbruk»

Fra venstre: Nils Noraker, Odd Hveem, Øystein Rudi, Jon Waalen, Svein Løken, Tore Rune Kummen, Lars Flatla, Jon Tøfte, Thea Mork Kummen, Svein Erik Wold, Hanna Gjessing (Energigården), Erik Eid Hohle (Energigården), Sigurd Avdem og Hans Avdem. Ikke til stede: Ole Andre Hesla og Harald Sve Bjørndal.

Deltakerne i prosjektet skal velge ut tiltak som kan bidra til økt bruk av egen, fornybar energi, kutt i utslipp av klimagasser, økt karbonbindingen og samtidig økt lønnsomhet. Hvilke tiltak som skal prioriteres baseres på en energi- og klimaplan for gården som Energigården har utarbeidet.

Gårdbrukerne har nå samlet inn data som er relevant for energi og klima, f.eks. om bruk av drivstoff, gjødselhandtering, jordarbeiding, skogskjøtsel  og bioenergitiltak på og utenfor garden. Denne informasjonen har vi på Energigården bearbeidet og presentert for gårdbrukerne i form av en rapport. Ut ifra rapporten får gårdbrukerne noen anbefalinger som vi sammen drøfter for å finne de beste løsningene.

Eksemper på tiltak kan være:

  • Energigjenvinning av fjøsvarme
  • Omlegging til biovarme fra fossil energi eller direkte el
  • Kurs i energieffektiv bruk av traktor og redskap
  • Fellesanlegg for biogass
  • Solkraft  og solvarme
  • Økt hogst og produksjon av skogsflis

Prosjektet nærmer seg slutten og vi vil snart ha klare resultater for den forventede effekten av tiltakene som skal bli gjennomført.

Befaring hos Krogsrud Sag

   Krogsrud Sag har nå gjennomført en tre ukers prøveperiode med bruk av avansert biodiesel på sine skogsmaskiner. Konklusjonen av prøveperioden er at biodrivstoffet har fungert på lik linje med fossilt drivtsoff. Sjåførene har ikke kunnet merke noen forskjell på maskinene og drivstofforbruket er heller ikke vesentlig høyere. Det kan til og med se ut som at forbruket av AdBlue er noe redusert, men dette skal undersøkes litt nærmere.

Det avanserte biodrivstoffet er produsert av brukt frityrolje som gir en svært god klimagevinst. Men målet er at biodiesel produsert fra skogsvirke skal brukes i neste prøveperiode på vinterføre.

Slik det ser ut nå er prisen på biodrivstoff den eneste utfordringen for at flere skal se på dette som et reelt alternativ til fossilt drivstoff. Så her må det gjøres en jobb for å få konkurransedyktige priser! 

På bildene er Ole Randin Klokkerengen, Hans Petter Klokkerengen og Carl Randin Klokkerengen fra Krogsrud Sag, i tillegg er Hans Christian Trollsås fra Vera Tank representert med tankene de har levert til prosjektet.

 

Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal brukes til den delen av utbyggingen som retter seg mot
målgruppen barn, ungdom og unge voksne, og utvikling av et bedre pedagogiske tilbud med økt kapasitet og et bredere faglig tilbud.
Dette vil omfatte undervisnings- og øvelsesmateriell, demoutstyr for sol- og bioenergi, anlegg av energistien i tømmerlåven, i tunet og
gjennom skogen og jordene.

Vi takker så mye for støtten fra Sparebankstiftelsen DNB!

Vellykket igangkjøring av hogstmaskiner på biodrivstoff

Skogsentreprenører er klare og i gang med å gjennomføre prøvedrifter med biodiesel som drivstoff. Struksnæs Skog AS har startet opp og erfaringene så langt er gode. I tillegg skal Krogsrud Sag AS og Biodrift AS gjennomføre tilsvarende prøvedrifter. Disse vil foregå over to perioder, første periode er nå i oktober/november og neste periode på vinterføre i februar 2019.

ECO-1 leverer biodrivtsoffet som brukes i prosjektet. Drivstoffet er produsert av frityrolje og gir en svært god klimagevinst.

Produkter fra skogen vil spille en viktig rolle i overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Da næringen er «såpass grønn» er det interessant å vurdere hvilke muligheter som ligger til rette for at den kan bli enda grønnere.

Gjennom prosjektet skal tekniske, økonomiske og logistikkmessige forhold avdekkes. I tillegg skal energi- og klimamessige virkninger beregnes. Dette materialet skal benyttes i neste fase av prosjektet hvor det skal utarbeides en «Manual for fossilfri skogsdrift og virkestransport».

-Målet vil være å redusere bruken av fossil energi og ikke-fornybare materialer slik at netto klimautslipp fra skogsvirke nærmer seg null, sier Erik Eid Hohle, daglig leder i Energigården AS.

Skogsentreprenør Dag Nydal har ikke merket noen forskjell ved å kjøre hogstmaskinen på biodiesel framfor fossil diesel.
Stian Tåje har også fylt biodrivstoff på tanken på lassbæreren, med gode erfaringer.

Prosjektet skal legge til rette for og vise eksempler på hvordan denne omleggingen kan gjennomføres i praksis. Samtidig skal det også beregnes foretaks- og samfunnsøkonomisk kost/nytte av tiltakene. Dette arbeidet vil vise næringen og storsamfunnet hvilke muligheter skog har til å bidra i en omstilling til fossilfri verdiskaping og en grønnere økonomi.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

Prosjektansvarlig er Energigården AS. NIBIO, Norskog og MEF Skog er prosjektdeltakere sammen med Viken Skog, Norsk Bioenergiforening og Eco-1. 

Prosjektet har også blitt omtalt av Viken Skog: http://www.viken.skog.no/om/aktuelt/na-tester-viken-skog-ut-skogsmaskiner-med-avansert-biodrivstoff 

Støtte fra Bergersenstiftelsen til utvikling av Energigårdens opplærings- og øvelsesarena

Bergersenstiftelsen har besluttet å støtte Energigården med kr. 500 000,- til utvikling av Energigården som kunnskaps-, markeds- og møteplass for bioenergi og klimavennlige løsninger.

Midlene skal gå til utvikling av Energårdens opplærings- og øvelsesarena. En ny «natur-, energi- og klimasti» for utendørs øvelser og opplæring i gårdens tun, skog- og jordbruksarealer skal utvikles. I tillegg skal det investeres i nye demo- og øvelsesanlegg for ulike teknologier for fornybar energi. Disse midlene bidrar til at vi kan tilby et utvidet og moderne undervisningstilbud innenfor svært dagsaktuelle temaer.

En stor takk til Bergersenstiftelsen for støtten!

Velkommen til kurs om biovarmeanlegg!

PLANLEGGING OG DRIFT AV BIOVARMEANLEGG

21. september 2018 Kl.9-16 på Energigården

Meld din interesse: pamelding@energigarden.no
Deltakeravgift: 3.000 kr. per person
Deltakeravgiften kan føres som kostnad ved økonomisk støtte fra det offentlige

UTFASING AV OLJEFYR

Fra 2020 år blir oljefyr til oppvarming i ulike typer bygg ulovlig.

I 2018 kan du motta dobbel støtte fra ENOVA (opptil 50.000 kroner) for fjerning av oljefyren i boliger. I 2019 halveres støtten.

Det er også mulig å søke opptil 35% støtte til gårdsvarmeanlegg eller 45% støtte til anlegg for varmesalg gjennom Innovasjon Norge. Dette er satsene for 2018.

Les mer om hva kurset inneholder her.

Brent jord – Fra Dagbladets serie om menneskeskapte klimaendringer

Klimaforskerne slår alarm etter en sommer der varmerekorder har falt over hele verden. Blir 2018 året vi endelig begynte å høre etter?

Erik Eid Hohle ved Energigården er intervjuet i Dagbladets serie: Brent Jord om landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene. Denne gangen diskuteres tørken som har rammet landbruket i sommer.

Bilde: Christian Roth Christensen / Dagbladet

1 2 3 7