English

Category: Nyheter

Besøk på Energigården

 Lærevillige gjester er stadig innom Energigården.

I juli kom 25 deltagere fra kurset «Energy, Environment and Sustainable Development» ved Sommerskolen til Universtitet i Oslo til Energigården. Det var høyt kvalifiserte deltagere fra alle verdens hjørner med tverrfaglig bakgrunn som fikk et innblikk i bioenergi og Energigårdens aktiviteter.

Første års studentene fra Miljøfysikk linja ved NMBU kom til Energigården en hel dag i august og fikk i tillegg til omvisning og informasjon om Energigården, forelesning om bioenergi i en miljømessig, teknologisk og markedsmessig sammenheng. Det ble også tid til befaringer ved tre ulike bioenergianlegg i Hadelandsregionen for de 50 studentene.

Noragric også fra NMBU kom til Energigården en ettermiddag i august med 20 studenter (bildet). De fikk en innføring i bioenergi og hvorfor og hvordan den nyttes, samt informasjon om Energigården, arbeidet her og en om visning.

Oppland Fylkeskommune kom med 29 deltagere til Energigården som første stopp på deres Fagenhetstur i september. Tema for turen var Bærekraft og Reiseliv på Hadeland. På Energigården fikk de omvisning og innblikk i vårt arbeid.

 

 

Hjelper andre med bioenergibruk

– Energigården på Hadeland er et kunnskaps- og informasjonssenter for bioenergi og solenergi. De hjelper aktører både nasjonalt og internasjonalt med å utnytte fornybar energi optimalt.

Energigården omtalt på fremtidensenergi.no og innstikk i Aftenposten

Les mer her

hovedbilde_bioenergi_pa_garden_940br

Bruk av bioenergi øker i raskt tempo på verdensbasis

PRESSEMELDING fra World Bioenergy Association

30. juni 2015. Stockholm

World Bioenergy Association (WBA) har nå lansert den andre versjonen av Global Bioenergy Statistics rapporten. Høydepunkter fra rapporten:

 • Biomasse har vokst sterkest blant de fornybare energikildene

Fra 2010 – 2012 har biomasse forsyningen økt med 2 320 PJ. Solar PV og vind økte med 234 PJ og 645 PJ. Men den største økningen i etterspørsel av total energi (20 100 PJ) er innen fossilt brensel.

 • Land som leder innen bruk av fornybar energi er også ledende innen bruk av bioenergi

To fremragende eksempler på dette er Brasil og Sverige med en fornybar energiandel på 43% og 52%. Bidrag fra bioenergi i Brasil er mer enn 25%, mens i Sverige er det 34%. Bioenergi er avgjørende for utviklingen av fornybar energi.

 • Det er enormt potensial i bruken av avfallsprodukter fra landbruket for energiproduksjon

For første gang for denne WBA statistikken ble det globale og kontinentale potensialet som ligger i avfallsprodukter fra landbruket anslått. Potensialet fra avfallsprodukter til energiformål varierer fra et lavt nivå på 13,1 EJ til en topp på 122 EJ.

 • Avlinger fra landbruket holder nøkkelkortet for å produsere mer mat og bioenergi – 134 millioner hektar land av produktivitetsgevinster

Globale avlinger av hvete, ris og mais har økt siden 2000. Hvis den samme produksjonen av landbruksvekster ble krevd i 2013 med vekster og metoder brukt fra år 2000, ville 134 millioner hektar tilleggsjord vært nødvendig. Produktivitetsgevinster i landbruket basert på bedre varianter, jordbearbeiding, ugrasbekjempelse, bedre opplæring av bønder osv hadde samme effekt som 134 millioner hektar (pluss 23%) tilleggsjord. Modeller som ignorerer denne innovasjonen i landbruket kommer opp med misvisende resultater. Arealbruk for biodrivstoffproduksjon var mindre enn 30 millioner hektar.

 • Trekullindustrien er en svært undervurdert sektor

Globalt så brukes mer energi fra kull enn fra flytende biodrivstoff. Ineffektiv produksjon av trekull gir økt press på skogsektoren. Nye teknologier bør fokusere på å forbedre produksjonseffektivitet av kull og erstatte kull med andre fornybare energikilder som biogass, pellets og / eller elektrisitet.

 • Pelletsbransjen er i rask vekst

27 millioner tonn pellets ble produsert i 2014 i forhold til 19,5 millioner tonn i 2012. På to år har pelletsproduksjonen økt med 7,5 millioner tonn (38%).

 • Mange land mangler fortsatt pålitelig bioenergistatistikk

Det er en alvorlig mangel på nøyaktig og pålitelige data om biomasse statistikken i mange land – Kenya bruker mer kull enn anslått og Sudan produserer mer korn enn rapportert.

 

Hele rapporten kan lastes ned fra WBA hjemmeside. Tallene, tabellene og datasettet vil bli lastet opp til nettstedet snart.

For mer informasjon besøk hjemmesiden til WBA

Last ned pressemeldingen fra WBA her (på engelsk)

Bondelaget trapper opp klimaarbeidet

Landbruket skal være en del av klimaløsningen, bestemte årsmøtet i Bondelaget 11.06.15.

Klimaendringene er så alvorlige, dramatiske og altomfattende at alle må bidra skal vi greie å løse problemet. Og klimaendringene har allerede kommet så langt at vi er nødt til å ta i bruk alle metoder vi vet om, i alle deler av samfunnet, sa leder Lars Petter Bartnes.

– Det er på tide å finne ut hva politikken på klima i praksis skal bety på jordet og i fjøset. Det kan vi være med å definere. Det er vår framtid det handler om, og vi kan ikke sitte stille og vente på at noen skal bestemme for oss, sa Bartnes.

Les mer her

Lafta hus er bra for miljøet

En ny undersøkelse viser at lafta hus kan være like miljøvennlige som passivhus.

Direktoratet for byggkvalitet arbeider med en revisjon av energidelen i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven som skal tre i kraft i 2017. Dette er den såkalte TEK 17.

Riksantikvaren er blant de mange som har levert høringsinnspill til forslaget. I forbindelse med høringsinnspillet, har de bestilt en undersøkelse fra firmaet Civitas. Civitas har utarbeidet et klimagassregnskap som ser på utslippene fra et lafta bolighus i Lom oppført i 2006 og sammenliknet dette med et standard passivhus, slik det er lagt inn i Statsbyggs klimagassdatabase.

Civitas konkluderer i rapporten med at: «Selv om beregningene er gjort kun for ett utvalgt bygg, illustrerer de at mengden klimagassutslipp ikke bør være et argument for å ikke oppføre bolighus i laft.»

Les mer på sidene til Riksantikvaren og NRK

Nysgjerrige elever opplever Energigården

Agronomi-elever fra Tomb vgs fikk en praktisk fagdag på Energigården – Senter for bioenergi

Klimasmart landbrukprosjektet til Klima Østfold inviterte med seg 20 elever og 2 lærere fra Tomb til omvisning på Energigården.

IMG_3295%20(2)

Studentene viste stort engasjement og stilte gode og relevante spørsmål. Vi viste fram bioenergi og annen fornybar energi i teori og praksis og elevene fikk se produksjon, høsting, tørking og bruk av biodrivstoff. I gårdens energilåve fikk vi se hvordan de ulike energikildene brukes. I det lune fyrrommet opplevde elevene hvordan solvarme og flisfyring sammen varmer gårdens bygninger og siloer. Energigården er 85-90 % selvforsynt med direkte energi i form av biovarme, solvarme og biodrivstoff.  Denne energien konkurrerer prismessig med olje og elkraft. Biovarmen er med dagens priser en svært lønnsom varmekilde for virksomhet. Med et prisregime for energi hvor miljøkostnader er inkludert fullt ut (“forurenser-betaler-prinsippet”) – vil imidlertid bio- og solenergien ha enda bedre lønnsomhet sammenlignet med fossil energi.

Se bilder og les mer her.

Støtte til solvarme- og bioenergisystemer

Det er ikke bare rene bioenergiløsninger som støttes gjennom Innovasjon Norges Bioenergiprogram, men også kombinasjonsløsninger basert på både bioenergi og solvarme.

 

Solvarmeanlegg kan støttes når:

 • Solvarme  er koblet sammen med et biobrenselanlegg for varmesalg eller gårdsvarmeanlegg
 • Søkeren er bønder og/eller skogeiere eller små selskaper der disse er eiere
 • Solvarmeanlegget kan vise tilfredsstillende lønnsomhet
 • En kan enten søke om støtte til bioenergianlegg og solvarmeanlegg samtidig, eller kun til solvameanlegget – dersom det allerede eksisterer et bioenergibasert anlegg.

 

Støttesatsene i Bioenergiprogrammet er

 • Anlegg for varmesalg
  • Inntil 40 % tilskudd
  • Maks. 6 mill kr og 2 MW effekt
 • Gårdsvarmeanlegg
  • Inntil 33 % tilskudd
  • Til Næringsformål: Maks. kr 400 000
  • Til bolig: Maks. kr 30.000 (ved) /kr 40.000 (flis)

Les om Bioenergiprogrammet og se retningslinjene til programmet for mer informasjon.

#Drømmeløftet – tema bioenergi

Drømmeløft for et bærekraftig Norge.

Innovasjon Norge har nå mobilisert næringslivet og andre aktører i alle regioner og næringer til å diskutere innovasjon og omstilling, en satsing der skaperkraften i norsk næringsliv mobiliseres i møtet med de store utfordringene forbundet med blant annet klimaendringene. Dette kalles #Drømmeløftet.

Onsdag 29. april inviterte Innovasjon Norge og Energigården til samlingen #Drømmeløftet med tema bioenergi, på Gjøvik Varmesentral.

Samlingen adresserte energi fra biomasse som grunnlag for fremtidig næring i innlandet og nasjonalt og samlingen ble fylt av gode innspill og nyttige diskusjoner. På basis av diskusjonen vil Innovasjon Norge komme med forslag til hvilke muligheter som finnes i innlandet og hva som må til for realisering av disse.  Oppsummeringen blir publisert her på hjemmesiden så fort den er klar.  Følg med!

Fagdag om klimavennlig stedsutvikling.

Energigården holdt i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) fagdag om klimavennlig stedsutvikling den 13. april. Seminaret ble arrangert gjennom prosjektene SustainCo – bærekraftig energi på landsbygda og Fremtidens bygder. Last ned programmet

Temaet for fagdagen var Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling. Fokuset spant fra grunnprinsippene bak utformingen av robuste, miljøvennlige planer til hvordan man sikrer at intensjonene blir med fra plan til virkelighet. Hvilke praktiske tiltak må gjøres for å oppnå målene? Sentrale temaer som grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk ble diskutert på seminaret.

Det var mange inspirerende foredragsholdere som utdypet sine presentasjoner med konkrete prosjekteksempler. Arkitekt Kristian Edwards holdt et foredrag om Multikomfort-huset i Larvik som er et forsknings- og utviklingsprosjekt forsket frem av forskningssenteret ZEB i samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta og byggherrene Optimera og Brødrene Dahl. Mer informasjon om Multikomfort-huset finner du på hjemmesiden til SustainCo-prosjektet, se her.

Simen Torp fra Økolandsbyen Hurdal informerte om grønn områdeutvikling i Hurdal kommune hvor det råder politisk enighet om at Hurdal skal være plussamfunn innen 2025. Hurdal kommune inviterer til Bærekraftfestivalen 24.-25. juni 2015. Hold av datoen!

 

Fagdag 13. april. Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig stedsutvikling

Energigården inviterer til fagdag i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), mandag 13. april.  Arrangementet er en del av prosjektet SUSTAINCO – bærekraftig energi på landsbygda.  Prosjektet skal øke bevisstheten om redusert energibruk i bygg og boliger ved planlegging av nybygg og rehabilitering.

Temaet for fagdagen er Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling.  Fokus på fagdagen vil spenne fra grunnprinsippene bak utformingen av robuste, miljøvennlige planer til hvordan man sikrer at intensjonene blir med fra plan til virkelighet. Hvilke praktiske tiltak må gjøres for å oppnå målene? Dyktige og inspirerende forelesere vil snakke om sentrale temaer som grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk. Temaene vil bli utdypet med konkrete prosjekteksempler.

I tillegg til fagdag blir det arrangert en studietur til Västra Hamnen i Malmø den 14. april. Malmø kommune har siden tidlig på 2000-tallet utviklet det som i dag fremstår som Nordens mest spennende, bærekraftige områdeprosjekt. Da de første byggene stod ferdig i 2001 demonstrerte det en ny æra innen områdeutvikling med visjonære boligformer der menneske, estetikk, økologi og teknologi inngikk i en helhetstanke. Siden har området utviklet seg til å bli Malmøs mest spennedne og attraktive bydel, med vekt på boligløsninger av høy kvalitet og stor mangfoldighet i arkitektur og byrom. I boken Cities for People av den danske arkitekten Jan Gehl, hylles området blant annet for sine humane og variasjonsrike bygninger, samt velfungerende offentlige rom.

Fagdagen holdes i Arkitektenes hus i Oslo og har en deltageravgift på 1 500 kr, inkl lunsj.

Målgruppe inkluderer alle som arbeider med og for grønn stedsutvikling og redusert energibruk.

Studieturen har en deltageravgift på 1 500 kr. I tillegg må reise, kost og losji må dekkes av den enkelte deltager.   Mer informasjon om Studieturen sendes på forespørsel.

Påmelding til pamelding@energigarden.no senest torsdag 9. april.  Program_fagdag