English

Category: Nyheter

Fagdag om klimavennlig stedsutvikling.

Energigården holdt i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) fagdag om klimavennlig stedsutvikling den 13. april. Seminaret ble arrangert gjennom prosjektene SustainCo – bærekraftig energi på landsbygda og Fremtidens bygder. Last ned programmet

Temaet for fagdagen var Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling. Fokuset spant fra grunnprinsippene bak utformingen av robuste, miljøvennlige planer til hvordan man sikrer at intensjonene blir med fra plan til virkelighet. Hvilke praktiske tiltak må gjøres for å oppnå målene? Sentrale temaer som grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk ble diskutert på seminaret.

Det var mange inspirerende foredragsholdere som utdypet sine presentasjoner med konkrete prosjekteksempler. Arkitekt Kristian Edwards holdt et foredrag om Multikomfort-huset i Larvik som er et forsknings- og utviklingsprosjekt forsket frem av forskningssenteret ZEB i samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta og byggherrene Optimera og Brødrene Dahl. Mer informasjon om Multikomfort-huset finner du på hjemmesiden til SustainCo-prosjektet, se her.

Simen Torp fra Økolandsbyen Hurdal informerte om grønn områdeutvikling i Hurdal kommune hvor det råder politisk enighet om at Hurdal skal være plussamfunn innen 2025. Hurdal kommune inviterer til Bærekraftfestivalen 24.-25. juni 2015. Hold av datoen!

 

Fagdag 13. april. Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig stedsutvikling

Energigården inviterer til fagdag i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), mandag 13. april.  Arrangementet er en del av prosjektet SUSTAINCO – bærekraftig energi på landsbygda.  Prosjektet skal øke bevisstheten om redusert energibruk i bygg og boliger ved planlegging av nybygg og rehabilitering.

Temaet for fagdagen er Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling.  Fokus på fagdagen vil spenne fra grunnprinsippene bak utformingen av robuste, miljøvennlige planer til hvordan man sikrer at intensjonene blir med fra plan til virkelighet. Hvilke praktiske tiltak må gjøres for å oppnå målene? Dyktige og inspirerende forelesere vil snakke om sentrale temaer som grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk. Temaene vil bli utdypet med konkrete prosjekteksempler.

I tillegg til fagdag blir det arrangert en studietur til Västra Hamnen i Malmø den 14. april. Malmø kommune har siden tidlig på 2000-tallet utviklet det som i dag fremstår som Nordens mest spennende, bærekraftige områdeprosjekt. Da de første byggene stod ferdig i 2001 demonstrerte det en ny æra innen områdeutvikling med visjonære boligformer der menneske, estetikk, økologi og teknologi inngikk i en helhetstanke. Siden har området utviklet seg til å bli Malmøs mest spennedne og attraktive bydel, med vekt på boligløsninger av høy kvalitet og stor mangfoldighet i arkitektur og byrom. I boken Cities for People av den danske arkitekten Jan Gehl, hylles området blant annet for sine humane og variasjonsrike bygninger, samt velfungerende offentlige rom.

Fagdagen holdes i Arkitektenes hus i Oslo og har en deltageravgift på 1 500 kr, inkl lunsj.

Målgruppe inkluderer alle som arbeider med og for grønn stedsutvikling og redusert energibruk.

Studieturen har en deltageravgift på 1 500 kr. I tillegg må reise, kost og losji må dekkes av den enkelte deltager.   Mer informasjon om Studieturen sendes på forespørsel.

Påmelding til pamelding@energigarden.no senest torsdag 9. april.  Program_fagdag

Skal utrede landbrukets klimautfordringer

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møtte tirsdag Erik Eid Hohle, nyutnevnt leder av arbeidsgruppa som skal utrede landbrukets klimautfordringer. Det ble bestemt å nedsette en slik arbeidsgruppe i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2014. Erik Eid Hohle er daglig leder av Energigården, og han ser fram til å ta fatt i oppgaven som leder av et bredt sammensatt utvalg som har som mandat å utrede hvilke muligheter og utfordringer landbruket møter når klimaet endres. Arbeidsgruppa skal vurdere gjeldende klimapolitikk på landbruksområdet opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs klimapanel sin 5. hovedrapport.

Det blir et  spennende og utfordrende arbeid vi i utvalget skal gå løs på sammen med et svært kompetent sekretariat, sier Eid Hohle.

Mandat for arbeidet:

”Arbeidsgruppa skal avgi en rapport som vurderer gjeldende norsk klimapolitikk på landbruksområdet opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs klimapanel sin 5. hovedrapport. Basert på dette skal arbeidsgruppa kartlegge kunnskapsstatus nasjonalt og definere kunnskapshull. Arbeidsgruppa skal også vurdere eventuelle forskningsbehov framover. 

Utredningen skal både omfatte hvilke muligheter klimaendringer vil kunne gi for norsk landbruk, og samtidig hvilke utfordringer, som vil måtte håndteres. Arbeidsgruppa skal også vurdere om norsk jordbruk er rustet for å møte eventuelle endringer i forbrukernes etterspørsel etter mat produsert med et lavere klimaavtrykk. Utredningen skal også omfatte opptak i skog og lagring i jord, basert på ny kunnskap fra klimapanelet og nye framskrivinger i Norge. Utredningen skal ha et nasjonalt perspektiv og gjennomføres innenfor målene som er satt for gjeldende norsk landbrukspolitikk. 

Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal så langt som mulig, utredes i samsvar med utredningsinstruksen. 

Arbeidsgruppa skal avgi sin rapport innen 31.12.2015.

Arbeidsgruppa består for øvrig av følgende medlemmer:

 • Landbruks- og matdepartementet:  Frode Lyssandtræ, Kristin Orlund
 • Klima- og miljødepartementet: Kaja Næss Killingland
 • Finansdepartementet: Siril Kvam
 • Norges Bondelag: Trine Vaag,
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Arne Lofthus
 • Skogeierforbundet/NORSKOG: Nils Bøhn
 • Miljøorganisasjonen Zero: Marius Holm

Sekretariatet vil bestå av representanter fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, Klimaservicesenteret, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og nyutnevnt leder av arbeidsgruppa som skal utrede landbrukets klimautfordringer, Erik Eid Hohle. Tekst og foto: Landbruks- og matdepartementet

Konferansen “The Energy Farm Concept in Asia, Africa, Latin-America and Europe”

The Energy Farm International Foundation avholdt konferansen «The Energy Farm Concept in Asia, Africa, Latin-America and Europe» den 17. mars i Oslo.

Konferansen ble arrangert for og sammen med UD og det ble fokusert på hvordan Energigårder – sentrere for små- og mellomskala fornybar energi kan brukes som et verktøy i arbeidet med å skaffe fornybar energi til fattige i rurale strøk samt styrke sosial innovasjon og global utveksling av kunnskap og ekspertise.

Sentrale temaer som ble diskutert på konferansen var hvordan små- og mellomskala sol- og bioenergiløsninger kan være en del av en bærekraftig utvikling i gryende markeder samt hvordan Energigårder som  kunnskaps- markeds- og møteplasser kan fungere som en plattform for implementering av disse løsningene.

Representanter for mulige Energigårder i Den dominikanske republikk, India, Kenya, Kroatia, Myanmar og Ukraina var på plass sammen med representanter for norsk og internasjonalt næringsliv, Utenriksdepartementet og Norad.

Nettverk ble knyttet, kontakter etablert og spennende diskusjoner fant sted. Allerede nå ser vi synergiene som oppstår ved bilateralt samarbeid, og Energigården er beæret over å ha samlet så mange flinke mennesker med et brennende engasjement for ren energi til utviklingsland på et sted.

Etter konferansen ble det holdt flere møter mellom forskjellige aktører samt workshops for det videre arbeidet med et forstudie der vi ser på muligheter for etablering av Energigårder i både India og Myanmar.

Til slutt fikk noen av konferansens deltakere også tid til å være turister i Oslo før vi fikk æren av å ta med TERIs representant for Energigården i India og Myanmar på en omvisning på Enerigården på Hadeland.

Konferansens program finner du her.

TERIs fotobok 2014

TERI som sammen med Energigården etablerte The Energy Farm International Foundation i fjor har nå lansert sin digitale fotobok for 2014. Boka går igjennom året som har vært og TERIs aktiviteter og prosjekter. Energigården er beæret av å være nevnt som samarbeidspartner og vi gleder oss stort til å fortsette arbeidet med å kunne tilby teknologisk avanserte og desentraliserte fornybare energiløsninger i rurale strøk globalt.

Neste skritt på veien er tur til Delhi fra 5. til 11. februar. Der skal vi delta på TERIs konferanse «Delhi Sustainable Development Summit» og gjennomføre flere workshops og ekskursjoner i forbindelse med vårt internasjonale arbeid.

Sjekk ut fotoboka her.

Fallet i oljeprisen kan brukes som et verktøy mot fossile karbonutslipp

Verdenssamfunnets muligheter til å bekjempe fossile utslipp og redusere den globale oppvarmingen har sjelden vært så store som nå i begynnelsen av 2015. Fallet i oljeprisen vi har sett siden i fjor sommer legger til rette for handling og World Bioenergy Association og European Biomass Association har nå gått sammen og sendt ut et opprop der myndigheter over hele verden oppfordres til å redusere subsidier og øke avgifter på fossile utslipp. Vi trenger handling nå og kan ikke vente på fremtidens klimaavtaler og teknologier.
Alle myndigheter bør se på mulighetene for å:

 1. Øke karbonavgiftene. Lave oljepriser gjør at dette kan gjøres uten at forbrukerne reduserer forbruket vesentlig.
 2. Land uten karbonavgifter bør introdusere dette nå før oljeprisen stiger igjen. Både på fossile drivstoff i transportsektoren og fossilt brensel til oppvarming.
 3. Land med faste og statsgaranterte priser for fossile brensler og drivstoff bør fjerne disse garantiene og kanskje også innføre karbonavgift isteden.

Å beskatte utslipp av fossilt karbon er en effektiv løsning for å bekjempe de globale klimautfordringene. Økte kostnader på fossile utslipp legger til rette for bedre og mer klimavennlige avgjørelser både i næringslivet og blant private. Nye og innovative løsninger vil komme på markedet og den økonomiske veksten vil ikke stoppe, men heller skape muligheter for investeringer og vekst i energieffektivisering og fornybar energi istedenfor fossilt. Økte inntekter kan brukes til andre formål, f.eks. infrastruktur eller reduserte skatter for økt tilrettelegging for nye jobber og vekst i bærekraftige næringer. Beskatning på fossilt ses også på som en rettferdig skatt som rammer de med høyest forbruk og ofte også høyest inntekt hardest.

Les hele oppropet her.

Ny støtteordning for energitiltak i boliger

Enovatilskuddet er Enovas nye ENØK-tilbud til boligeiere, nylig lansert av statsminister Erna Solberg og Nils Kristian Nakstad, direktør i Enova. Nytt med denne ordningen er at det i motsetning til tidligere ikke lenger er behov for å søke på forhånd. Det eneste som må gjøres er å gjennomføre tiltaket og dokumentere utgiftene i den nye boligportalen på www.enova.no.

Totalt blir det fra januar, 12 ENØK-tiltak som inngår i Enovas nye støtteprogram. For første gang kan det søkes om støtte til avtrekkspumper og installasjon av varmegjenvinner for å utnytte varmen fra avløpsvann (gråvann). Det vil gis tilskudd til å fase ut olje- eller parafinkaminer og ikke lenger bare oljefyr. Videre beholdes støtten til varmestyringssystemer, solfangere, varmepumper, (luft-vann og væske-vann), biokjeler, bioovner og energirådgivning. Det gis også støtte til elektrisitetsproduksjon forutsatt at man har en plusskundeavtale med nettleverandøren. Denne støtten er teknologinøytral og det ventes at denne spesielt vil være attraktiv for installasjon av solceller (PV). Støttebeløpet er 10 000 kr i grunnstøtte + 1250 kroner per installert kW effekt. Det er satt en maksgrense på 15 kW. Energigården mener dette er et skritt i riktig retning og håper at mindre krav til papirarbeid og søknader kan være utløsende for flere fornybare ENØK- og energitiltak i private boliger.

Se her for mer informasjon fra Enova.

The Energy Farm International Foundation i Ukraina og Myanmar

Den siste tiden har det vært stor aktivitet i stiftelsen, og i løpet av de siste ukene har vi deltatt som en del av delegasjoner i både Ukraina og Myanmar.

Ukraina har et stort potensial for fornybar energi, men har hittil støttet seg tungt på import. Inntil nå har landet knapt brukt sine fornybare ressurser og behovet for kunnskapsoverføring er stort.  Energigården leverte i oktober en forstudie til UD om mulighetene for etablering av et kunnskaps- og demonstrasjonssenter for fornybar energi vest i landet.  Som følge av denne rapporten ble Energigården invitert som en del av næringslivsdelegasjonen som reiste til Kiev i forbindelse med Statsministerbesøket den 17.-19. november.  Det Norsk-Ukrainske Handelskammeret arrangerte et businessforum den 18. november der Erik Eid Hohle presenterte «Bioenergy in Ukraine: The need for knowledge, training and capacity building».

The Energy Farm International Foundation hadde også et møte med The State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving og knyttet kontakt med the Bioenergy Association of Ukraine.  Disse møtene i Kiev samt en mulig etablering av en ukrainsk Energigård blir fulgt opp i ukene fremover.

Myanmar

Erik Eid Hohle representerte The Energy Farm International Foundation (EFIF) i Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon i forbindelse med DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas statsbesøk i Myanmar. Et av hovedelementene i programmet var fornybar energi og Erik presenterte foredraget «Bioenergy in Myanmar – from traditional to modern, energy efficient use for heat, power and transport». Bioenergi er den desidert største energikilden i Myanmar og står for over 70 % av den primære energibruken i landet. Til sammenligning utgjør fossil energibruk under 20 %.

I tillegg til foredraget ble det også arrangert et møte med The Ministry of Environmental Conservation and Forestry, der Torunn Aass Taralrud, regionleder for Innovasjon Norge i Sør- og Sørøst-Asia deltok sammen med Erik Eid Hohle. Under dette møtet ble muligheter for å etablere Energigårder i Myanmar diskutert, og partene ble enige om å jobbe videre for i nær framtid å skrive under en intensjonsavtale.

Energigården var også blant selskapene som fikk presentere sin virksomhet i et møte med DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonja. Det var en ære å få presentere Energigården i Norge, våre planer om et internasjonalt nettverk av sentere for bio- og solenergi herunder Energigården i Myanmar  for de kongelige.

Se Innovasjon Norges nyhetssak fra besøket her.

Det er spennende å delta som en del av norsk næringsliv med et stort ønske om å utvikle seg internasjonalt. The Energy Farm International Foundation ser stadig at teknologiske løsninger finnes, men at det er kunnskap og kompetanse som mangler. Det hjelper ikke med store ressurser dersom de ikke blir utnyttet på en bærekraftig måte, riktige anlegg velges og disse bygges og driftes som tiltenkt. Ukraina har Europas største biomasseressurser og i Myanmar er det bare 5 % av landsbyene som er tilknyttet elektrisitetsnettet, noe som fører til at 95 % av befolkningen er avhengig av tradisjonell og ineffektiv forbrenning av faste brensel for matlaging og oppvarming. Her er det åpenbart et behov for småskala løsninger for en bærekraftig og effektiv utnyttelse av biomasse og annen fornybar energi.

 

Budsjettforliket legger til rette for økt satsing på biodrivstoff

Regjeringspartiene har nå blitt enige om en rekke tiltak som vil bidra til å legge forholdene til rette for økt produksjon og bruk av biodrivstoff i Norge.

Følgene punkter bygger opp under dette:

 • Økning i omsetningspåbudet for biodrivstoff i vegtrafikken fra 3,5 % til 5,5 %.
 • Bioetanol som i dag har full vegbruksavgift får halv avgift.
 • Biodiesel som i dag har halv vegbruksavift får ingen avgift.
 • Vegbruksavgiften utvides så den også omfatter naturgass og LPG.
 • Økt CO2-avgift på 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere en modell for avgiftsendringer eller incentivordninger som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går på biodrivstoff.
 • Venstre og KrF skal inngå i en arbeidsgruppe som skal gjennomgå bil- og drivstoffavgiftene frem mot revidert nasjonalbudsjett i mai. De fire partiene vil legge frem en omforent avtale om framtidens bil- og drivstoffavgifter.

Avgiftsendringene og endringene i omsetningspåbudet gjelder fra 1. juli 2015. Unntaket er CO2-avgiftene for luftfarten som justeres fra 1. januar 2015.

I tillegg til overnevnte punkter, styrkes miljøteknologiordningen med 100 millioner, noe som gir økt rom for å medfinansiere pilotprosjekter og ny miljøindustri.

Bevilgningene til skogplanting som klimatiltak øker også fra 3 millioner i forslaget til statsbudsjett til 15 millioner kroner.

Energigårdens kommentar:

Energigården synes det er gledelig at biodrivstoff igjen får bedret konkurransekraft og at fornuften har seiret. Biodieselavgiften fra 2010 var basert på slett politisk håndverk og har i ettertid vært et bevis på hvor skadelig uforutsigbare rammebetingelser kan være. Avgiften skremte grønne investorer ut av landet og det vil ta tid å bygge opp igjen den tapte tillitten, men vi håper at dette kan være et skritt i riktig retning.

Spesielt flytrafikk og tungtransport er avhengig av biodrivstoff som et fornybart alternativ ettersom elektrifisering ikke er mulig med dagens teknologier.  Budsjettet har ellers innført en økning el i El-avgiften med 1 øre/kWh – fortsatt vesentlig lavere enn våre naboland. Vi mener dette ikke er nok til å ha noen effekt på forbruket av elektrisitet, konkurransedyktigheten til andre teknologier eller fungere som et incentiv for energieffektivisering- og økonomisering

Les en mer utfyllende artikkel hos Norsk Skogbruk her. 

Les selve avtalen «Enighet om Statsbudsjett 2015» her. 

The Energy Farm International Foundation har hatt sitt første styremøte.

Møtet ble ledet av stiftelsens styreformann Rajendra K. Pachauri, som er generaldirektør i TERI, The Energy and Resources Institute i India. Styret består for øvrig av Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO – Senter for Klimaforskning og Svein Tveitdal, leder av Klima 2020 og også Energigården AS styreleder.

Stiftelsen jobber nå med å utvikle en verdensomspennende kjede av Energigårder som kompetanse- og opplæringssentre for småskala fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Gjennom kjeden skal stiftelsen følge opp sin visjon om å bidra til å forsyne ren energi til de 3 milliarder mennesker som er avhengige av ineffektiv bruk av fastbrensel for oppvarming og matlaging samt de 1.2 milliarder mennesker i rurale strøk som fortsatt mangler tilgang på elektrisitet. Senterne skal produsere og bruke fornybar energi med hovedvekt på moderne utnyttelse av bio- og solenergi samt sørge for at kunnskap rundt og løsninger for små- og mellomskala fornybar energi gjøres tilgjengelige i rurale strøk.  Det er utarbeidet forprosjekter for sentere i Kenya og Ukraina, og Myanmar står nå for tur.

Stiftelsens første styremøte er en viktig milepæl på veien til etablering av de første Energigårdssenterne i disse landene.

Stiftelsen skal delta under det norske statsbesøket til Ukraina den 18. november, og også under et statsbesøk til Myanmar i begynnelsen av desember, hvor ett av de sentrale temaene vil være energisamarbeid. Stiftelsens planer for energisentre i disse landene vil bli her bli presentert.

Dr. Pachauris møter i Oslo ble avsluttet med et besøk ved Hafslund Varmes skogflisbaserte energisentral som forsyner Gardermoen og OSL med varme. Se NRKs intervju derfra med Pachauri om The Energy Farm International Foundation: http://www.nrk.no/ho/1.12042878