English

Category: Nyheter

Økt bruk av bioenergi og skogplanting er nødvendig for å nå togradersmålet

Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt med 0,85 grader celsius siden førindustriell tid og det er i følge IPCC ekstremt sannsynlig at menneskenes utslipp er den dominerende årsaken til oppvarmingen som har skjedd siden midten av forrige århundre.

FNs klimapanel (IPCC) lanserte søndag den 2. november sin nye synteserapport som sammenfatter de viktigste funnene fra panelets tre delrapporter publisert i løpet av det siste drøye året. Det skisseres at prisen for å nå togradersmålet er temmelig beskjeden om verden reagerer kjapt, og det er større fokus på nødvendigheten av bioenergi med karbon-fangst og lagring samt skogplanting som klimatiltak enn noen gang tidligere.

«De mest kostnadseffektive måtene vi i dag vet om å fjerne CO2 fra atmosfæren, er å produsere energi fra biomasse med karbonfangst- og lagring (bio-CCS), samt planting av ny skog i stor skala.»

Utslippene fra verdens energiforsyning må typisk reduseres med 90 prosent i forhold til 2010-nivå i løpet av perioden 2040-2070 og andel energikilder med lave eller null klimagassutslipp må økes fra 30 prosent til 80 prosent innen 2050. Jo mindre vi klarer å kutte før 2050, desto mer må vi kompensere med negative utslipp fram mot 2100.  Bioenergi kan øke til 20 % og videre ved innføring av nye teknologier og bio-CCS forventes det at bioenergi vil dekke 40-60 % av verdens energibehov i 2050 ut i fra et ressurs- og teknologiperspektiv.

Se Miljødirektoratets sider for film, faktaark og link til selve rapporten her.

Få full oversikt på IPCCs egne sider her.

Energigårdens kommentar

Vi ser med stor tilfredshet på at moderne bruk av bioenergi vurderes som helt sentrale elementer i IPCCs synteserapport. Muligheten for betydelig økt bruk der skogplanting kombinert med energieffektive omformingsmetoder fra biomasse til kraft, varme og drivstoff introduseres er betydelige i både utviklingsland så vel som i industrialiserte deler av verden.

Skog

Anlegg

 

 

 

 

 

 

 

Stor reportasje i Aftenposten om Energigården og vår internasjonale satsing

Energigården er glad for at bioenergi får sin fortjente plass i media. På verdensbasis er bioenergi størst av de fornybare energikildene og for at vi skal kunne nå det uttalte togradersmålet er det nødvendig med videre vekst.

– I noen land har det vært jobbet mye med storskala bioenergi, i store kraftverk. Men å øke effektiviteten i småskala bruk har få vært opptatt av. Hele tre milliarder mennesker er avhengig av å brenne ved, flis og møkk for å varme mat. Muligheten for å redusere avskoging, bedre folks helse og kutte og unngå CO2-utslipp er enormt (Erik Eid Hohle, Aftenposten).

Hele omtalen i Aftenposten kan leses her.

Vi anbefaler å ta en titt på hele artikkelserien som gir en kjapp innføring i hva som skjer med klimaet, politikk og løsninger.

The Energy Farm International Foundation

The Energy Farm International Foundation ble etablert mandag 11.august 2014 med TERI-direktør R K Pachauri som styreleder.

Dr. Pachauri og Erik Eid Hohle undertegner stiftelsesdokumentet på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen.
Energigården og The Energy and Resources Institute (TERI) i India har opprettet The Energy Farm International Foundation (EFIF) den 11. August 2014. Stiftelsesdokumentet ble signert av Dr. R K Pachauri og Erik Eid Hohle på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen, i etterkant av et møte i Utenriksdepartementet.

«Det er en stor ære for Energigården å samarbeide med TERI, som er en av verdens ledende aktører innen forskning og utvikling av fornybar energi, ressursforvaltning, klima og forurensning», sier Erik Eid Hohle, daglig leder ved Energigården. Stiftelsen er et resultat av en samarbeidsavtale mellom TERI og Energigården AS fra august 2013 og en «vision statement for energy farms» utformet og presentert av Dr. Pachauri under Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014. TERIs leder R K Pachauri ser fram til samarbeidet og har tidligere kalt Energigården «a brilliant concept».

Stiftelsen EFIF vil etablere en internasjonal organisasjon som har som mål å utvikle og starte et globalt nettverk av kompetanse- og opplæringssentre for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Det første energisenteret etter den norske modellen blir bygget opp på en etablert gård i Kenya. I Ukraina vil senteret bli lagt til en by i sørvest i samarbeid med lokale aktører og arbeidet med å finne et sted i Myanmar er i gang.
Kjeden av disse energigårdene skal produsere og bruke fornybar energi med vekt på moderne sol- og bioenergi samt gjøre kunnskap og løsninger innen små- og mellomskala fornybar energi tilgjengelig, og bidra til å redusere behovet for fossilt brensel. Slik ønsker stiftelsen å bidra til ren energi til de 3 milliarder mennesker som fortsatt er direkte avhengige av ineffektiv bruk av fast brensel til oppvarming og matlaging, og 1,2 milliarder mennesker som fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet. Tilgang til ren energi er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon, som begge er viktige virkemidler mot klimagassutslipp.

EFIF skal samarbeide med anerkjente kunnskapsmiljøer over hele verden for å øke verdiskapingen og næringsutviklingen i lokalsamfunn, og fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø.

Hjemsted og styrets sete skal være Eidsalm gård i Brandbu og styreleder blir R K Pachauri. Nestleder i styret blir tidligere FN-direktør Svein Tveitdal. Kristin Halvorsen, direktøren ved Cicero – Senter for klimaforskning går også inn som styremedlem.

Styreleder for Stiftelsen- Dr. R K Pachauri, generaldirektør, TERI India
Viseformann – Svein Tveitdal, tidligere divisisjonsdirektør UNEP, styreleder i Energigården
Styremedlem – Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero – Senter for klimaforskning

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle
Tlf: 90 50 60 90

Energirådgiver Hrefna Johannesdottir
Tlf. 483 66 900

Styreleder Svein Tveitdal
Tlf. 90 58 90 32

Norsk energibistand må bli mer treffsikker: Mer småskala, lokal energiproduksjon duker for økt bruk av moderne sol- og bioenergi

I perioden 2000 til 2013 har 12,26 mrd. blitt bevilget som bistand til ren energi. Riksrevisjonens Dokument 3:12 (2013-2014) Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til ren energi (25.6.2014) viser til at disse investeringene ikke har gitt ønskete resultater innen energiproduksjon og fattigdomsreduksjon.

Støttens mål skal være i tråd med Stortingets mål om å øke tilgangen til bærekraftige energitjenester for å bidra til økonomisk vekst og bedre levekår for de fattige. Som Utenrikskomiteen har påpekt, skal den økte satsningen i energisektoren inkludere fattigdomsrettede tiltak som mer effektive vedovner, solenergi samt elektrifisering av landsbyer.

I følge rapporten går det fram at norsk støtte i all hovedsak har vært rettet mot vannkraft og nett, selv om potensialet er stort for energieffektive løsninger for utnyttelse av biomasse, sol og vind.

Over halvparten av støtten som er bevilget har gått til utbygging av strømnett, og bare i Mosambik har det nasjonale elektrisitetsverket fått over 160 000 nye kunder. Mange av disse bor i rurale strøk, har liten betalingsevne og lavt forbruk. Høye nettkostnader kombinert med lave strømtariffer og økte produksjonskostnader gjør derfor at strømselskapene går med store tap. Når det gjelder Mosambik har det nasjonale elektrisitetsverket hatt et økonomisk tap på 25 % i perioden 2003-2013. Dette fører igjen til manglende vedlikehold av kraftverk og strømnett, og dermed høyere risiko for hyppige og langvarige strømbrudd.

Sør for Sahara koster påkobling til strømnettet mellom 300 og 1 500 kr, en uoppnåelig sum for de fattigste med under 15 kr dagen å leve for. Selv om strømnettene bygges ut, forblir store deler av befolkningen uten tilgang til strøm i sitt eget hjem.

Som det påpekes i rapporten krever utviklingen i fattige land en overordnet og sammenhengende bruk av virkemidler for at bistanden skal bli strategisk og målrettet. Det henvises også til IEAs beregninger om at utbygging av strømnett bare er den beste løsningen for 30 % av landsbygdene som ikke har tilgang til strøm i dag. Med andre ord er lokal, fornybar energiproduksjon den mest kostnadseffektive og enkleste løsningen for 70 % av landsbygder og rurale strøk.

Energigårdens arbeid med å hjelpe lokale og rurale områder med fornybare, energieffektive løsninger basert på bio- og solenergi, passer godt med en virkningsfull og målrettet satsning. Vi jobber for tiden mye med TERI og Dr. Pachauri om etablering av energigårder rundt omkring i verden.

Last ned rapporten: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/BistandRenEnergi.aspx

Leder av FNs klimapanel og fredsprismottaker R K Pachauri besøkte Energigården 24. mai

Lørdag 24. mai hadde Energigården – Senter for bioenergi AS på Hadeland besøk av dr. Rajendra Kumar Pachauri, leder av indiske TERI (The Energy and Resource Institute), IPPCs leder og Nobels fredsprisvinner 2007. TERI er verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk og har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land. Tema for besøket var utvikling av et globalt nettverk av “Energigårder”, basert på samarbeidsavtalen Energigården signerte med dr. R.K. Pachauri under Arendalsuka 2013. Avtalen går ut på at Energigården og TERI utvikler kompetanse- og opplæringssentere for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering i Myanmar og India, og senere også i en rekke andre land, hvor det norske Energigården-konseptet skal brukes som modell. Energigården har per i dag utarbeidet forprosjekter også for Energigårder i Kenya og Ukraina.

Under the Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014, undertegnet Dr. Pachauri et «vision statement for energy farms» der det legges opp til et videre samarbeid mellom TERI og Energigården. Målet er å hjelpe mennesker i rurale strøk globalt til å utnytte lokale fornybare energiressurser på energieffektiv og bærekraftig vis. Dette skal skje gjennom oppbygging og drifting av opplærings- og øvelsessentere for bio- og solenergi og andre fornybare kilder.

Verden kommer til med å trenge mye energi i fremtiden. Denne bruken bør iflg. en rekke tunge fagmiljøer inkl. IPCC i begrenset grad baseres på fossil energi. Det blir med andre ord stor etterspørsel etter fornybar energi også i utviklingsland, spesielt i rurale strøk hvor det i dag er begrenset tilgang på ren og moderne energi. Ressurspotensialet for bio-, sol-, vind- og vannkraft er imidlertid svært stort, men bruken begrenses av mangel på kunnskap, teknologier og kapital. IPCCs siste rapport som ble utgitt i april trekker i denne forbindelse bioenergi fram som en av de viktige bærebjelkene i framtidens energisystem. Med rett bruk av ressursene og moderne teknologier (bl.a Bio-CCS) kan 20-60% av verdens energibehov dekkes av biomasse innen 2050. I dag står bioenergi for 12%, noe som tilsvarer ca. 2/3 av den fornybare energibruken.

Det foregår nå et arbeid med å stifte The Energy Farm International, en utviklingsorganisasjon som skal bygge ut Energigård-sentere med fremtidsrettede klima- og energiløsninger. TERI og Energigården vil nå invitere myndighetene og næringslivet til å delta i oppbyggingen av dette nettverket av Energigårder.

Med dette besøket av dr.Pachauri og avtalen med TERI kan Energigården være et skritt nærmere et internasjonalt gjennombrudd.

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle                          Energirådgiver Hrefna Johannesdottir

Tlf: 90 50 60 90                                             Tlf. 483 66 900

FNs klimapanel anbefaler økt bruk av bioenergi

I klimapanelets nye hovedrapport legges det tydelig og økt vekt på bruk av bærekraftig bioenergi som klimatiltak.  Bioenergi er en veldig viktig energikilde for

store deler av verden og med riktig bruk av både ressurser og energieffektive teknologier kan bruk av bioenergi øke fra dagens 12,5 % til 20 %. Hvis vi ser lenger frem i tid og anvender ny teknologi ved karbonfangst og lagring (Bio-CCS), kan bioenergi ut fra et ressurs- og teknologiperspektiv forventes å dekke 40-60 % av energibehovet i 2050.

Fokuset i klimadebatten må ifølge IPCC være på redusert utslipp fra forbrenning av fossile energikilder.  Forbedret energieffektivisering, en storstilt overgang fra fossil til fornybar energi, karbonfangst og -lagring og økt CO2-opptak i skog er noen av tiltakene som må til.

FNs klimapanel understreker at vi har kort tid på oss til å redusere våre utslipp til akseptable nivåer.

2

Les kapittelet om bioenergi her www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Store forventninger til et grønnere oljefond!

Under regjeringens klimakonferanse i Oslo rådhus torsdag 13. mars varslet statsminister Erna Solberg (H) at oljefondet skal investere mer i fornybar energi og bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.

– Norge må kutte utslipp her hjemme, men vi må også spille en rolle utenfor våre egne grenser, sa Solberg.

– Regjeringen vil sette ned en ny grønn skattekommisjon for å vri skattesystemet, slik at vi belønner mer miljøvennlig satsing, sa statsminister Erna Solberg og fortsatte:  Jeg vil bruke markedet i miljøets tjeneste, slik at det lønner seg å velge grønt.

Se konferansen på nett-TV her.

 

BIOENERGY-410x274

 

Energigården møtte fredprisvinner og IPPCs leder dr. Pachauri

Energigården hadde 7.februar et møte med fredsprisvinner og IPCC-leder dr.Pachauri i Delhi hvor de videre planene om etablering av Energigården i India etter modell av den norske ble lagt. Samtidig ble et opplegg rundt hans besøk til Energigården i mai lagt fram.

Energigården India

Vi ser fram til å få besøk av «verdens klimaguru» senere i år! Dr.Pachauri leder verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk TERI – The Energy and Rource Institute. De har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land.

I møtet mottok også Energigården et «vision statement» fra Dr. Pachauri hvor hans visjoner om et globalt nettverk av «Energy Farms» er beskrevet. Vi ser på dette som et gjennombrudd for vårt arbeid, og en utrolig mulighet for sammen meed TERI å bringe konseptet ut i den store verden.

Disse dagene arrangerer TERI «Delhi Sustainable Development Summit» hvor miljøvernministere fra en rekke land deltar samt tidligere FN-leder Kofi Annan, Englands John Prescott, Sveriges Gøran Persson m.fl. Den norske ambassaden i Delhi og UD er blant støttespillerene for konferansen.

Erik India

Energigården var invitert til å holde et foredrag samt delta med en utstilling under DSDS om formidling av kunnskap om bioenergi og annen fornybar energi i små og mellomstor skala – slik vi gjør det på gården og i «Bioenergi-regionen Hadeland». Videre ble samarbeidet med TERI om etablering i India og andre land presentert i foredraget. Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale kontorer har vært til stor hjelp for Energigården på vegen hit.

1 5 6 7