Arbeidet med å etablere Energigård i Ukraina startet 1 juli 2015 etter at the Energy Farm International Foundation (EFIF) mottok tilskudd fra Utenriksdepartementet. Tilskuddet dekker tre år med investeringer og drift av selve kunnskapssenteret og bioenergianlegg for å varme opp kommunale bygg, skoler og sykehus i byen Borshchiv i Vest-Ukraina. Det primære fokuset i løpet av disse første månedene har vært restaurering av bygg og anlegg. Forberedelser for dyrking av energivekster og produksjon av biobrensel har også begynt.  Skogområder rundt senteret har blitt ryddet og veden blir brukt til oppvarming av senteret.

EFIF administrasjonen og prosjektledelsen i Ukraina hadde arbeidsmøter i Borshchov 5.-8. Desember og presenterte samtidig senteret og våre mål for lokale og regionale myndigheter og sentrale aktører. Opplæring og kapasitetsbygging vil starte våren 2016. EFU administrasjonen vil gjøre langsiktige avtaler om rask levering av biomasse fra offentlige og private produsenter for å få kapasitet til å levere bioenergi til en rekke kommunale biovarmeanlegg i Borshchiv by.

Bioenergikjelen som er installert på Energigården i Borshchiv har 80 kW kapasitet og er et ukrainsk produkt. Den har nettopp fått europeisk pris for innovativ brenselteknikk og mer enn tilfredsstiller EU’s krav om utslipp i tett befolkede områder. Kjelen kan anvende forskjellige typer av biomasse, med vanninnhold opptil 50%.

7.desember ble den første delen av senteret med møterom og kontorer formelt åpnet, varmet opp av biovarme fra egen produsert flis.

kjele