English

Konseptet Energigården

Energigården internasjonalt

Energigårdens internasjonale arbeid hviler på forutsetningen om at vi har nok kunnskap til å kunne handle nå og at verden trenger et mangfold av løsninger. Klimautfordringene krever umiddelbar handling og på mange felt samtidig. Verdens befolkning er stadig økende og store folkegrupper beveger seg oppover i energiforbruksstigen med dertil press på økt forbruk av fossile lett tilgjengelige energiformer.

The Energy Farm International Foundation

Stiftelsen The Energy Farm International Foundation, etablert den 11. august 2014 er et samarbeid mellom TERI – The Energy and Resources Institute i India og Energigården.

TERI  er ledet av Dr. Pachauri og er en forskningsinstitusjon med over 40 års erfaring innen forskning og innovasjon på bærekraftig utvikling, fornybar energi og miljø. TERI er en non-profitt organisasjon med over 900 ansatte og samarbeid med en rekke institusjoner i mange land.

TERIs visjon er å skape innovative løsninger for en bærekraftig framtid. Sammen med Energigårdens konsept har denne visjonen staket ut kursen for The Energy Farm International Foundations formål om å være en pioner innen det å kunne tilby teknologisk avanserte og desentrale løsninger for fornybar energi til lokalsamfunn i rurale strøk over hele verden. Konseptet vil implementere en miljømessig og økonomisk bærekraftig modell som skal hjelpe til med å forsyne de 3 mrd. menneskene som fortsatt er avhengig av ineffektiv forbrenning av biomasse og kull til oppvarming og matlaging samt 1,2 mrd. mennesker som fortsatt mangler tilgang på elektrisitet.

Dette skal gjøres ved hjelp av en internasjonal kjede som sikter mot å utvikle og etablere energigårder over hele verden. Kjeden av energigårder skal produsere og bruke små- og mellomskala fornybar energi med fokus på sol- og bioenergi i tillegg til å spre kunnskap og løsninger.

Kjeden av energigårder vil bidra med kompetansebygging og -utveksling i tillegg til å tilrettelegge for lokale entreprenører og tilbydere av løsninger for fornybar energi.

Hvert senter vil bestå av følgende moduler:

Markedsplassen India lampe

Produksjon, demonstrasjon, bruk og leveranse av fornybar energi. Leverandører av forskjellige løsninger kan presentere relevante produkter og tjenester. Senteret vil etter 6-12 mnd være i stand til å produsere energi til eget bruk ved hjelp av f.eks. solvamre, solcellepaneler, containerløsninger for biogass samt ved hjelp av biovarme. Senere vil energigårdene være i stand til å selge fornybar energi på markedsplassen.

Møteplassen

Møte- og kommunikasjonplass for lokale aktører og interessenter. Her skal bioenergi og andre fornybare energikilder promoteres og informasjon skal spres.

Kunnskapsplassenbiodiesel Kenya

Læring, rådgivning , kurs og trening. Kompetanseutveksling og lokal kapasitetsbygging. Denne modulen skal tilby teknisk støtte til produsenter, tilbydere og brukere av fornybar energi.

Overliggende mål

«Fremme læring – i teori og praksis om bioenergi og annen fornybar energi, lokal energiproduksjon, energieffektivisering og klimatilpasning»   Sentrene skal være aktive medspillere og pådrivere for å nå nasjonale og internasjonale mål om økt produksjon og bruk av bioenergi og annen fornybar energi i lokal, små og mellomstor skala.