I Norge investerer stadig flere bønder i solcelleanlegg til tak på driftsbygninger. Solceller har falt kraftig i pris og begynner å nærme seg lønnsomt til egent forbruk. På grunn av lave kraftpriser i Norge er det foreløpig ikke en lønnsom innvestering dersom salg av energi er tanken. I Danmark derimot er kraftprisene høyere og flere ønsker å produsere fornybar energi. Det har gjort at det nå stadig brukes mer jordbruksareal til solcelleanlegg. For de danske bøndene er det god lønnsomhet i å leie ut arealer til solcelleanlegg, de sier også at det er en betryggelse fordi de dermed sprer risikoen sin. For fjoråret kom det godt med for mange – mens tørka reduserte inntektene fra planteproduksjonen gjorde de gode solforholdene at solcelleanleggene hadde en svært god produksjon.

Til tross for at det kan være lønnsomt å produsere energi framfor å dyrke mat vil ikke dette gi en god samfunnsøkonomi på sikt. Dette bør også resten av Europa bli tydeligere på i sin politikk. Solceller bør helst plasseres på allerede eksisterende bygninger for å unngå å legge beslag på mer jord enn nødvendig.

Bioenergi er også en type fornybar energi der landbruket sitter på store ressurser. Med høyere kraftpriser kan dermed energiproduksjon bli en viktig biinntekt for gårdbrukere i Norge, selv uten å beslaglegge dyrkbar mark. Mer produksjon av fornybar energi i landbruket er også positivt for landbrukets omdømme og næringens bidrag til reduksjon av klimagassutslipp.