I klimapanelets nye hovedrapport legges det tydelig og økt vekt på bruk av bærekraftig bioenergi som klimatiltak.  Bioenergi er en veldig viktig energikilde for

store deler av verden og med riktig bruk av både ressurser og energieffektive teknologier kan bruk av bioenergi øke fra dagens 12,5 % til 20 %. Hvis vi ser lenger frem i tid og anvender ny teknologi ved karbonfangst og lagring (Bio-CCS), kan bioenergi ut fra et ressurs- og teknologiperspektiv forventes å dekke 40-60 % av energibehovet i 2050.

Fokuset i klimadebatten må ifølge IPCC være på redusert utslipp fra forbrenning av fossile energikilder.  Forbedret energieffektivisering, en storstilt overgang fra fossil til fornybar energi, karbonfangst og -lagring og økt CO2-opptak i skog er noen av tiltakene som må til.

FNs klimapanel understreker at vi har kort tid på oss til å redusere våre utslipp til akseptable nivåer.

2

Les kapittelet om bioenergi her www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/