English

Gårdsvarmekurs

Vi arrangerer gårdsvarmekurs og andre relevante bioenergikurs

Kurset kan ta for seg planlegging, etablering og drift av biobrenselbaserte gårdsanlegg. Vi kan rette kurset mot alle som ønsker å etablere en varmesentral for oppvarming av egen gård eller små varmeentreprenører, dvs etablere en biobasert varmesentral med salg av vannbåren varme til en eller flere nærliggende bygg/kunder. Man vil ta for seg aktuelle biobrensler mht. egenskaper, kvalitet, produksjonog logistikk, med demo av tørking av både rundvirke og flis.Videre blir forskjellige fyringsanlegg gjennomgått mhp. dimensjonering, utforming, teknologiske løsninger for innmating, silo, drift av anlegg osv. i tillegg til investeringskostnader.

Organisering, finansiering, kontrakter, prosjektering og prosjektgjennomføring kan også bli gjennomgått, ved at hele prosessen demonstreres med et case – fra ideen klekkes ut til anlegget er oppe. Det blir også befaring til aktuelle ved-, flis- og halmfyringsanlegg i nærområdet.

Vi kan også levere andre kurs om ønskelig.

Ta kontakt for ytterligere informasjon, spørsmål eller forespørsler.