English

Bioenergi i den store verden

Bioenergi i den store verden

Bioenergi er den viktigste av de fornybare energikildene med en andel på ca. 14 % av brutto total energibruk globalt. Dette representerer en andel av den fornybare energibruken på over 75 % . Mye av denne bioenergien er forbrenning av biobrensler til oppvarming og matlaging, og spesielt i utviklingsland og fattige områder er det store potensialer for mer effektiv forbrenning med tilhørende lavere uttak av biomasse. Erstattes et åpent ildsted med en virkningsgrad på 10 % med en  vedovn med en virkningsgrad på 40 % til matlaging vil behovet for brensel reduseres med fire ganger og i tillegg til at uttaket fra skogene blir mindre, vil arbeidet med vedsanking og antallet røykgassrelaterte dødsfall reduseres. På verdensbasis er det over 3 milliarder mennesker som er avhengig av ineffektiv forbrenning av ved og kull for oppvarming- og matlaging og det er 1,2 milliarder mennesker som fortsatt mangler tilgang til elektrisitet. Energigårdens konsept og modeller for lokal, fornybar energiproduksjon av både varme og elektrisitet er en løsning på problemet for mange mennesker i rurale strøk uten tilgang til strømnett og moderne teknologier for fornybar energiproduksjon.

IPPC’s femte rapportserie poengterer at det for å nå togradersmålet er store muligheter for en dobling av den globale bioenergibruken og i løpet av århundret kan en andel på opp mot 60 % nås.

GFEC- Global 2011

På europeisk basis er andelen bioenergi av brutto total energibruk lavere enn globalt, men likevel den største av de fornybare energikildene. Skog- og treavfall står for 20 % av det totale forbruket av fornybar energi mens annen biomasse og biprodukter, f.eks. fra jordbruket står for 48 %. Tilsammen utgjør disse en andel på 68 %. Solenergi og vindkraft får står for henholdsvis 3 % og 9 % av EU-forbruket, men det forventes her en kraftig økning i tråd med Energiwende i Tyskland, nyetablerte offshore havvindparker og stadig lavere kostander for solenergi

.Consumption of renewable energy (2011)

Når det kommer til fordeling i den globale energibruken mellom elektrisitet, varme og transport kan det ses at det globale varmemarkedet står for den største andelen av brutto energibruk. I  Norge brukes i stor grad elektrisitet til oppvarmingsformål. Dette skyldes forholdsvis lave strømpriser og gjør at forbruket for å dekke varmebehovet skyves over fra varme til elektrisitet.

Distribution of energy use, global 2011