English

SUSTAINCO – Bærekraftig energi på landsbygda

SUSTAINCO – Sustainable Energy for Rural Communities

Sustainco er et prosjekt under EUs program “Intelligent Energy Europe”. Prosjektet skal støtte opp om Europas visjoner og målsetninger om å redusere energiforbruket i bygg og boliger. Innen 2020 skal alle nye bygg være lavenergibygg, i dette prosjektet kalt NZEB – Nearly Zero Energy Buildings. En viktig aktivitet vil være å synliggjøre de beste eksemplene på bygg med lavt energibehov og fornybare varmekilder, både nye og restaurerte, og øke kunnskapen og involveringen for å nå disse målene i kommunal sektor. Deltakende land er Østerrike, Irland, Spania, Storbritannia, Romania, Kroatia og Norge, som alle har alle ambisiøse mål/planer for energieffektivisering og energiomlegging i bygningssektoren. Hele regioner i hvert land er invitert med i prosjektet og Hadeland er en av dem. Prosjekt går fra 2012 til 2015, med et totalbudsjett på ca 12 millioner, og Norge har fått bevilget kr 1,3 millioner, hvorav 75 % er finansiert via EU-IEE, og 25 % via ENOVA.

Sustainco flyer

 

Målet er å få til opplæring av nøkkelpersoner og gjennomføre informasjonskampanjer overfor regionens innbyggere, utvikle arbeidsredskap og gjennomføre casestudier og pilotprosjekter samt finne fram til eller bidra til etablering av energivennlige eksempelbygg i regionen. Disse skal vise hvordan og hvorfor man har lykkes både teknisk, økonomisk og logistisk. Det er ønskelig å involvere regionens utbyggerne og byggeiere i både offentlig og privat sektor, kommuner, boligbyggerlag, arkitekter, designere og ingeniører. Disse skal informeres og skoleres for å kunne bidra til implementering av NZEB-standarder. Prosjektet består av 7 arbeidsområder og Norge v/Energigården har hovedansvar for opplæring, kunnskapsformidling og hjelp til å etablere tilsvarende energisentre i noen av de andre deltakerlandene. Prosjektet skal lage en oversikt over de ulike nasjoners standarder for effektiv energibruk i bygninger og få en oversikt over arbeidet som pågår med å utvikle nye standarder og hvilke støtteordninger som finnes for å fremme dette arbeidet i de ulike deltagerlandene/EU.

Alle deltakerlandene skal foreslå 8-10 casestudier og 5 av de beste valgt ut til å representere hver region, med beskrivelser av hvert bygg. Det skal lages felles materiale med brosjyrer, presentasjoner og logo som deltakerlandene kan bruke på nasjonale kurs, seminarer og konferanser og ved besøk på de utvalgte NZEB-bygg. Energigården er spesielt ansvarlig for å bistå utvikling av tilsvarende energisentre som vårt og få til synergieffekter mellom disse for å kunne gi nasjonal opplæring i energieffektivisering og energiomlegging. Prosjektet har spesielt fokus på NZEB i rurale strøk og ønsker å finne gode pilotprosjekter i alle regionene og formidling av kunnskap til innbyggerne i disse regionene vil være viktig. Samarbeid med og mellom ordførere vil bli lagt stor vekt på og det er et ønske at kommunene involveres i lokal markedsføring og informasjonsformidling til innbyggerne i regionene som inngår i prosjektet.