English

Rådgivning

Energirådgivning

Energigården er et rådgivnings- og konsulentfirma for produksjon og bruk av bioenergi.

Vår kompetanse dekker fagfeltene:

• Ressurs- og miljøanalyser

• Lokal energiplanlegging

• Skogskjøtsel og skogøkologi

• Produksjon av biobrensler (ved, flis, pellets, briketter, halm, bioavfall mm)

• Prosjektering av biobrenselanlegg

• Energimessig utnyttelse av avfall

• Produksjon og bruk av biodrivstoff

• Lønnsomhetskalkyler og energipriser

• Energieffektivisering og ENØK

  rådgivning kurs flis

Vi tilbyr totalprosjektering av bioenergianlegg – i stor og liten skala. Hvis du ønsker å integrere flere varmekilder (solvarme, varmepumpe, elkjel etc.) i anlegget, kan dette også løses.

Vi utarbeider også forretningsplaner for potensielle bioenergiaktører.  Med et omfattende kontaktnett kan vi skaffe faglig ekspertise innen andre miljø- og energifelt.