add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Utdanning og opplæring | Energigården
English

Utdanning og opplæring

Som et ledd i informasjonsvirksomheten arrangerer vi omvisninger, demonstrasjoner, kurs og seminarer. I en av gårdens driftsbygninger har vi innredet et senter for bio- og solenergi som er moderne og informativt tilrettelagt for små og større grupper.

Energigården har siden oppstarten i 1991 hatt over 35 000 besøkende fra 85 land og har lang erfaring med besøk av forskjellig art. Vi tar jevnlig imot energiselskaper,  jord-  og skogbrukere, øvrig næringsliv, politikere, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner mm. Vi skreddersyr kurs, møter og omvisninger etter ønske.

Energigården viser

* Oppvarming av bygninger og tappevann med biobrensel og sol- energi

* Produksjon og bruk av biologisk drivstoff – etanol og planteolje til drift av biler og traktorer

* Forsøksdyrking av energiskog, energigras, oljevekster m.m.

* Høsting og foredling av skogsflis, ved, halm og andre biobrensler

* Tørking av flis, ved, høy, korn og oljefrø med sol- og biovarme

* Priskalkyler for bio- og solenergi

* Salg og distribusjon av biobrensel

* Energiforbruk og -produksjon i jord- og skogbruk

* Energisparing og ENØK

biodrivstoff_sk2_288br

Energigården arrangerer

* Omvisninger og demonstrasjoner

* Kurs og seminarer om fornybare energikilder og ENØK

* Arrangementer etter avtale

besok_1_614br

For ytterligere informasjon om muligheter for demonstrasjoner, omvisninger, seminarer eller kurs, kontakt oss på:

Telefon: 61336090

E-post: post@energigarden.no