English

Utdanning og opplæring

Som et ledd i informasjonsvirksomheten arrangerer vi omvisninger, demonstrasjoner, kurs og seminarer. I en av gårdens driftsbygninger har vi innredet et senter for bio- og solenergi som er moderne og informativt tilrettelagt for små og større grupper.

Energigården har siden oppstarten i 1991 hatt over 35 000 besøkende fra 85 land og har lang erfaring med besøk av forskjellig art. Vi tar jevnlig imot energiselskaper,  jord-  og skogbrukere, øvrig næringsliv, politikere, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner mm. Vi skreddersyr kurs, møter og omvisninger etter ønske.

Energigården viser

* Oppvarming av bygninger og tappevann med biobrensel og sol- energi

* Produksjon og bruk av biologisk drivstoff – etanol og planteolje til drift av biler og traktorer

* Forsøksdyrking av energiskog, energigras, oljevekster m.m.

* Høsting og foredling av skogsflis, ved, halm og andre biobrensler

* Tørking av flis, ved, høy, korn og oljefrø med sol- og biovarme

* Priskalkyler for bio- og solenergi

* Salg og distribusjon av biobrensel

* Energiforbruk og -produksjon i jord- og skogbruk

* Salg og distribusjon av biodrivstoff – biodiesel, bioetanol, biogass og biokraft

* Energisparing og ENØK

biodrivstoff_sk2_288br

Energigården arrangerer

* Omvisninger og demonstrasjoner

* Kurs og seminarer om fornybare energikilder og ENØK

* Arrangementer etter avtale

besok_1_614br

For ytterligere informasjon om muligheter for demonstrasjoner, omvisninger, seminarer eller kurs, kontakt oss på:

Telefon: 61336090

E-post: post@energigarden.no