Lørdag 24. mai hadde Energigården – Senter for bioenergi AS på Hadeland besøk av dr. Rajendra Kumar Pachauri, leder av indiske TERI (The Energy and Resource Institute), IPPCs leder og Nobels fredsprisvinner 2007. TERI er verdens største FoU-institusjon innen fornybar energi og bærekraftig ressursbruk og har hovedkontorer i Delhi samt underavdelinger i 30 land. Tema for besøket var utvikling av et globalt nettverk av “Energigårder”, basert på samarbeidsavtalen Energigården signerte med dr. R.K. Pachauri under Arendalsuka 2013. Avtalen går ut på at Energigården og TERI utvikler kompetanse- og opplæringssentere for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering i Myanmar og India, og senere også i en rekke andre land, hvor det norske Energigården-konseptet skal brukes som modell. Energigården har per i dag utarbeidet forprosjekter også for Energigårder i Kenya og Ukraina.

Under the Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014, undertegnet Dr. Pachauri et «vision statement for energy farms» der det legges opp til et videre samarbeid mellom TERI og Energigården. Målet er å hjelpe mennesker i rurale strøk globalt til å utnytte lokale fornybare energiressurser på energieffektiv og bærekraftig vis. Dette skal skje gjennom oppbygging og drifting av opplærings- og øvelsessentere for bio- og solenergi og andre fornybare kilder.

Verden kommer til med å trenge mye energi i fremtiden. Denne bruken bør iflg. en rekke tunge fagmiljøer inkl. IPCC i begrenset grad baseres på fossil energi. Det blir med andre ord stor etterspørsel etter fornybar energi også i utviklingsland, spesielt i rurale strøk hvor det i dag er begrenset tilgang på ren og moderne energi. Ressurspotensialet for bio-, sol-, vind- og vannkraft er imidlertid svært stort, men bruken begrenses av mangel på kunnskap, teknologier og kapital. IPCCs siste rapport som ble utgitt i april trekker i denne forbindelse bioenergi fram som en av de viktige bærebjelkene i framtidens energisystem. Med rett bruk av ressursene og moderne teknologier (bl.a Bio-CCS) kan 20-60% av verdens energibehov dekkes av biomasse innen 2050. I dag står bioenergi for 12%, noe som tilsvarer ca. 2/3 av den fornybare energibruken.

Det foregår nå et arbeid med å stifte The Energy Farm International, en utviklingsorganisasjon som skal bygge ut Energigård-sentere med fremtidsrettede klima- og energiløsninger. TERI og Energigården vil nå invitere myndighetene og næringslivet til å delta i oppbyggingen av dette nettverket av Energigårder.

Med dette besøket av dr.Pachauri og avtalen med TERI kan Energigården være et skritt nærmere et internasjonalt gjennombrudd.

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle                          Energirådgiver Hrefna Johannesdottir

Tlf: 90 50 60 90                                             Tlf. 483 66 900