Miljødirektoratet har utredet potensialet for reduksjoner i nasjonale klimagassutslipp fram mot 2030. Det er utredet tiltak i alle sektorer. For utslippskilder som ikke er med i kvotesystemet viser beregningene at det er mulig å kutte klimagassutslippene med over 40 prosent innen 2030.

Rapporten er Miljødirektoratets svar på fase tre av oppdraget fra Klima- og miljødepartementet om å utrede kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. De to foregående rapportene ble publisert i 2014.

Les mer her