English

Om bioenergi

Bioenergi er energi dannet ved omforming av plante- og dyrematerialer til energi.

De vanligste bioenergikildene er:

 • Ved, flis, bark, lignin (avlut) og alkoholer fra skogbruk og skogindustri.
 • Halm, husdyrgjødsel, energiskog, gras, planteolje, alkoholer og biogass fra jordbruk og agroindustri.
 • Organisk avfall fra næringsmiddelbransjen, husholdninger og biomassebasert industri.
 • Globalt sett er det et betydelig overskudd av biomasse som kan benyttes til energiformål. Dette biomasseuttaket vil ikke komme i konflikt med behovet for råvarer til mat og industriproduksjon når uttaket gjøres fra ovenfor nevnte energikilder.

De vanligste bruksområdene er:

 • Ved og pellets i mindre ildsteder
 • Flis, bark, halm, briketter og fast avfall i større varmesentraler
 • Foredlet biobrensel i små og store kjeleanlegg
 • Biogass av gjødsel og avfall til kraft/varmeproduksjon
 • Biodiesel og bioetanol til transport

Bioenergi gir betydelige miljøfordeler:

 • Fornybar energikilde
 • Ingen utslipp av drivhusgasser
 • Minimale utslipp av SO2
 • Reduserte utslipp av NOx
 • Ved moderne forbrenningsteknikk: lave partikkel- og sotutslipp
 • Ressursbesparende utnyttelse av biologisk avfall

Bioenergi gir arbeidsplasser og næringsutvikling:

 • Bioenergi er en lokal energiressurs
 • Økt forbruk av bioenergi vil stimulere næringsvirksomheter og sysselsetting i distriktene  – og gi arbeidsplasser også utover anleggsfasen.

Bioenergiressurser:

 • Norges årlige tilvekst av biomasse er ca. 425 TWh. Av dette utnyttes ca. 15 TWh til energiformål.
 • Biobrensler fra skogen utgjør ca. 14 TWh og dekker ca. 6 % av Norges energibehov. Potensialet for bioenergi i Norge er estimert til 31 TWh.
 • Bioenergi og vannbåren varme bidrar til økt fleksibilitet i energiforsyningen.