English

Torv

Torv

Torv er mer eller mindre nedbrutt organisk materiale og dannes i syrefattig miljø. I Sverige anses torv som en mellomting mellom fornybart og fossilt brensel, et såkalt semifossilt materiale. Torv fornyes selv om det tar et par tusen år. Torvbransjen regner torv som fornybart så lenge uttaket ikke er større enn tilveksten. I EU er torv et fornybart brensel mens det i Finland klassifiseres som langsomt fornybart. Som brensel, produserer forskjellige typer torv mellom 3,5-5 kWh energi per kilo.

Et dekar myr med 1 meter tykt torvlag binder 275 tonn CO2, mer enn ti ganger så mye som mineraljord. På bakgrunn av dette er det derfor viktig å huske at myr har en viktig funksjon som lager av karbon og at dyrking, drenering og uttak av torv fører til tap av CO2.[1]


[1] http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/34501/CO2%20og%20myr.pdf