English

Biodiesel

Biodiesel

Kort om biodiesel

Biodiesel er laget av fett eller oljer fra organiske ressurser som planter og avfall fra matindustrien. Vanligvis blandes biodiesel inn med fossil diesel og står for ca. 90% av biodrivstoffet som omsettes i Norge i dag. Potensialet for første generasjons biodiesel på norske ressurser kan dekke ca. 10% av etterspørselen etter diesel i 2020.

Første generasjons biodiesel

Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
Biodiesel som brukes i Norge er gjerne laget av raps og er en type FAME kalt RME (Raps Methyl Ester). Biodiesel lages fra oljeholdige planter som raps eller soya, ved å presse ut oljen fra plantens frø. Oljen varmes opp og det igangsettes en kjemisk reaksjon ved tilsetting av ca. 10 % lut og metanol. Alternativt til planter kan det også brukes fett og oljer fra fiskeavfall. Et restprodukt fra prosessen er ca. 10 % glyserol, som brukes blant annet til energi eller kjemisk industri.


Andre generasjons biodiesel

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje (HVO).
Et alternativ til estrifisering er å hydrogenere oljer ellet fett. Da kalles dieselen HVO (Hydrogenbehandlet Vegetabilske Oljer). Istedenfor å bruke estere bruker man hydrogen til å lage langkjedede karbohydrater. Biodiesel av HVO-type omtales noen ganger som «fornybar diesel».

Tredje generasjons biodiesel

Tredjegenerasjons biodiesel produseres ved at algevekst optimaliseres ved å tilføre riktig mengde av lys, næringsstoffer og CO2. Algene vokser og produserer oljer som lagres inne i cellene. Denne oljen kan ekstraheres og prosesseres videre til biodiesel.

Økonomi

Pris for biodiesel avhenger av opphav og produksjonsmetode. Biodieselen som kan fylles på Energigården er sertifisert og dokumentert på klimagassreduksjon og sporbarhet. Da koster autodieselen 13,00-14,50 kr/L inkl. mva., samtidig som at anleggsdieselen ligger på omtrent 1,5 kr billigere. Dersom vi går ut i fra en bil som bruker 0,45 L diesel per mil, tilsier dette en pris på ca.63 øre/km.

Miljø

Biodiesel er som de andre biodrivstoffene basert på biomasse som fanger opp karbon fra atmosfæren og derfor blir det ingen netto utslipp fra forbrenningen når du kjører på biodiesel. Dette er til motsetning av fossil diesel (olje og gass), som slipper ut karbon fra jordas langvarige karbonlager. Ikke bare blir utslippene av klimagasser lavere, men kostnadene også. Dette kommer bl.a. av at biodiesel sliter mindre på motoren. Biodiesel blandes gjerne inn i fossilt drivstoff. Varianter som heter B15, B85 eller B100 reflekterer hvor stor andelen biodiesel er i %. B15 inneholder altså 15 % biodiesel og 85 % autodiesel. B100 som består av 100 % biodiesel har en klimanytte på mellom 75 og 95% da det er noen fossile innsatsfaktorer i produksjon og distribusjon av biodiesel.

Bruk av biodiesel kan skje i dagens dieselbiler med få eller ingen endringer i bilen. Noen slanger består av gummi som tåler biodiesel dårlig, men disse kan enkelt skiftes ut.