English

Bioel

Bioel

Bioel er elektrisitet  som produseres ved konvertering av biobrensler i en kraftproduserende teknologi. Det er vanligst å bruke dampturbin for produksjon av elektrisk kraft. Gassmotor, gassturbin, dampmotor, Stirlingmotor og ORC (Organic Rankine Cycle) er andre teknologier som kan benyttes. For slamfraksjoner og våtorganisk avfall er det vanlig med biogassproduksjon og tilhørende kraftproduksjon i gassturbin eller -motor. Den dominerende konverteringsprosessen for å lage elektrisitet av biomasse er forbrenning og bruk av dampturbin, men gassifisering (gir brennbar gass) og pyrolyse (gir brennbar olje eller biokarbon) er aktuelle alternativer. Sistnevnte egner seg best dersom økt utbytte av elektrisitet på bekostning av varme ønskes. Det er per dags dato ikke lønnsomt med rene kraftanlegg basert på biobrensler med dagens rammebetingelser og forhold mellom pris og kostnader. I praksis er det bare aktuelt å bygge anlegg med en andel på 5-25 % produsert elektrisk kraft i forhold til varme. For avfallsforbrenningsanlegg, og deponi-/biogassanlegg med tilnærmet gratis gass, er det derimot lønnsomt.