English

Biogass

Biogass

Biogass dannes ved at våtorganisk avfall som husdyrgjødsel, kloakkslam mv. pumpes inn i en gasstett reaktor (forråtningstank), som varmes svakt opp. Massen forråtnes uten tilgang på oksygen. Prosessen gjennomføres av en bakteriekultur av naturlig forekommende bakterier, som etter noen ukers eller måneders oppstart er tilpasset det enkelte anlegg. Ved denne nedbrytningsprosessen dannes det biogass (metan m.m.), og et flytende gjødselprodukt, som siden kan spres på dyrket mark.

I motsetning til et komposteringsanlegg (aerob), hvor energien frigjøres som varme, dannes det stort sett ikke varme i et biogassanlegg. Energien frigjøres i form av gass. Prosessen går raskere ved høyere temperaturer og noe av gassen brukes derfor til å varme opp anlegget. Avhengig av temperaturen vil oppholdstiden for biomassen i reaktoren være 12 – 25 dager. Biogass består hovedsakelig av metan og CO2, men inneholder også små mengder andre stoffer, som (svoveldioksyd, hydrogen og oksygen). Biogass kan brukes til å produsere både varme, kraft og drivstoff. Biogass kan også videreforedles til flytende syntetisk biodiesel.

biogass

Biogass fra matavfall

Biogass kan utvinnes fra matavfall, og flere avfallsselskaper er i gang med å bygge ut anlegg for dette. I slike prosessanlegg omdannes matavfallet til råtnerest og biogass. Biogassen, ev. sammen med gass fra deponier, kan drive en gassmotor med generator som gir både strøm og varme. Råtneresten blir til næringsrik kompostjord.

Biogass i landbruket

Landbruket kan bidra med en stor andel av fremtidig biogassproduksjon både i form av gjødsel, kornavrens og andre avfallsprodukter. Hvis man vurderer å starte opp med produksjon av biogass på gården, bør følgende momenter tas med i vurderingen:

  • Gårdens forutsetninger for produksjon, dvs. hvor stor mengde biogass som kan produseres, og en vurdering av kostnader. En kalkyle må ta hensyn til kostnader ved innkjøp av nødvendig energi, og ev. kostnader ved produksjon av annen fornybar energi ved gården.
  • Mulige støtteordninger ved oppstart av biogassproduksjon.
  • Muligheter for salg av kraft eller varme basert på biogassen, samarbeid med andre om et større anlegg, etc.
  • Miljøgevinster ved produksjon av biogass.

Kugjødsel

Gjødsel som biprodukt

Gjødsel fra nedbrytningsprosessen gir flere fordeler i forhold til ordinær gjødsel. Gjødsel fra en nedbrytningsprosess blir mer homogen og dermed lettere å spre jevnt, den lukter også mindre enn ubehandlet gjødsel. En del av det organisk bundne nitrogenet omdannes under nedbrytningsprosessen til ammoniumnitrat som plantene lettere kan ta opp.