English

Biokraft

Biokraft

Biokraft brukes om elektrisk kraft som produseres ved konvertering av biobrensler i en kraftproduserende teknologi. Det er vanligst å bruke dampturbin for produksjon av elektrisk kraft. Gassmotor, gassturbin, dampmotor, Stirlingmotor og ORC (Organic Rankine Cycle) er andre teknologier som kan benyttes. For slamfraksjoner og våtorganisk avfall er det vanlig med biogassproduksjon og tilhørende kraftproduksjon i gassturbin eller -motor. Den dominerende konverteringsprosessen for å lage elektrisitet av biomasse er forbrenning og bruk av dampturbin, men gassifisering (gir brennbar gass) og pyrolyse (gir brennbar olje eller biokarbon) er aktuelle alternativer. Sistnevnte egner seg best dersom økt utbytte av elektrisitet på bekostning av varme ønskes. Det er per dags dato ikke lønnsomt med rene kraftanlegg basert på biobrensler med dagens rammebetingelser og forhold mellom pris og kostnader. I praksis er det bare aktuelt å bygge anlegg med en andel på 5-25 % produsert elektrisk kraft i forhold til varme. For avfallsforbrenningsanlegg, og deponi-/biogassanlegg med tilnærmet gratis gass, er det derimot lønnsomt.

Utfordringer for realisering av biokraft i Norge er:

  • Store kapitalkostnader
  • Lønnsomhetskrav
  • Brenseltilgang
  • Risiko
  • Politikk og støtteordninger

Mulige tiltak kan være:

  • Investeringsstøtte for å bedre lønnsomhet
  • Politiske virkemidler som grønne sertifikater.
  • Utnytte eksisterende infrastruktur, som fjernvarmenett og strømnett.

Viking Group sin film av Craftengine kan du se her:

Craftengine VDG