English

Småskala biokraft

Småskala biokraft

Småskala biokraft er anlegg som er store nok til å dekke varmebehovet i enkeltstående bygg og opp til mindre fjernvarmenettverk, eller nærvarme. Produksjonen av elektrisitet sammen med varme gjør driften mer fleksibel og øker brukstiden. I forhold til storskala anlegg, har mindre dampturbiner lavere virkningsgrad og tilhørende høyere spesifikke energikostnader (kr/kWhEL).

En relativ lav elpris i Norge, moderate avgifter på konkurrerende fossile brensler og ikke spesielt gunstige rammevilkår for produksjon av elektrisitet fra biomasse, gjør at det i Norge er utfordrende å drifte biokraftanlegg. Dette gjelder også småskala biokraft som krever at rammevilkårene bedres.

Viking Group i Kristiansand har utviklet en spennende motor som leverer strøm basert på småskala biokraft. De har gjort mange gode tester sålangt.

Se filmen deres her:

Craftengine VDG