English

Storskala biokraft

Storskala biokraft

I motsetning til småskala biokraft, vil det ved storskala kunne brukes større dampturbiner med høyere virkningsgrad. Storskala vil også føre til lavere spesifikke energikostnader (kr/kWhEL) og muligheter for bruk av varme fra avfallsforbrenningsanlegg eller gass fra deponier/biogassanlegg som kan være gratis eller ha negativ pris.