add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Storskala biokraft | Energigården
English

Storskala biokraft

Storskala biokraft

I motsetning til småskala biokraft, vil det ved storskala kunne brukes større dampturbiner med høyere virkningsgrad. Storskala vil også føre til lavere spesifikke energikostnader (kr/kWhEL) og muligheter for bruk av varme fra avfallsforbrenningsanlegg eller gass fra deponier/biogassanlegg som kan være gratis eller ha negativ pris.