English

Biovarme

Biovarme

Rasjonell drift i alle ledd av produksjon fram til biovarme er avgjørende for å oppnå god lønnsomhet. Dette gjelder brensellogistikken, dvs kjeden fra hogst og transport i skogen frem til biovarmeleveransen til den aktuelle bygningen. Færre operasjoner gir som regel bedre lønnsomhet. Samtidig må man påse at biobrenslet holder en kvalitet som gir god fyringsøkonomi. For eksempel bør skogsflis ha fuktighet under 30 % for tilfredsstillende forbrenning, dette avhenger imidlertid av valgt teknologi for varmeproduksjon. Det er derfor svært viktig at biobrenselkjelen og biobrenslet tilfredsstiller hverandres krav. Dette bør undersøkes nøye med brensel- og anleggsleverandører. Som eksempel kan det nevnes at det ikke bør fyres med flis og pellets samtidig, fordi pellets har et mye høyere energiinnhold per volum. Skal man benytte pellets må man undersøke med leverandøren av anlegget om man kan fyre med pellets direkte eller om innmaten inne i kjelen må byttes ut. Dette er viktig, ellers kan selve kjelen gå i stykker som følge av for sterk varme.

Det er kostnadskrevende å etablere distribusjonsnett for leveranse av biovarme og det er derfor avgjørende å finne varmekunder med stort varmebehov innenfor akseptabel distribusjonsavstand. Kartlegging av kulvert og kostnader avklares i et forprosjekt og legges til grunn for beregning av varmepris til kunde. Spesielt bør varmekulvert planlegges godt, erfaringer tilsier at man ofte kan treffe på uventede nedgravde elementer som kan gi økte kostnader.

Verdikjede kapital og arbeidsinntekt FIGUR

Figuren viser hele verdikjeden etter ”ferdig varme” konseptet. Energien er først lagret som biomasse eller råstoff i skogen. Gjennom skogavvirkning blir råstoffet transportert ut av skogen for videre bearbeiding. Skogsflis blir produsert direkte fra skogsvirke. Dette kan være virke fra slutthogster og tynninger i barskog eller rene lauvvirkehogster. I brenselproduksjonsfasen blir virket til flis før det blir lagret eller transport videre for varmeproduksjon. Til slutt kommer energien til sluttbrukerne som ferdig varme. Med rasjonell drift bør flisselskaper klare å levere skogsflis til lokalt varmeanlegg for 15-20 øre/kWh med mindre transportavstanden er unormalt lang. Fortjenestemarginen vil da være 1-2 øre/kWh for solgt flis. Velger man derimot å produsere flis samt selge ferdig varme kan man oppnå en varmepris i området 50-60 øre/kWh. Fortjenestemarginen vil da være 5-10 øre/kWh, avhengig av kapitalkostnader, flis og driftskostnader samt levert mengde varme (kWh/fyringssesong). Salg av biovarme kan foregå etter flere modeller. Man kan f. eks ha en fast og variabel varmepris slik strømmen er priset i dag, eller man betaler en fast sum for hver kWh som blir forbrukt. Denne faste summen inkluderer faste og variable kostnader, alternativt kan man operere med et effektledd. Det er også vanlig med en påkoblingsavgift.

Se film fra Hafslund hvordan fjernvarme fungerer:

Film: Hafslund Fjernvarme