English

Fjernvarme

Fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anlegget benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass til oppvarming av vann.

Distribusjon

Vannet distribueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem prosent.

Infrastruktur hos kunde

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registeres med energimålere, like enkelt som bruk av elekstrisitet.

Stort potensiale

I 2010 var produksjonen av fjernvarme i Norge på 5,2 TWh.  Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92% av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere, noe som er gjort mulig med forsert utbygging og gode rammevilkår.

Fjernvarme til et eksempelbygg

Illustrasjon fra Hafslund

Fjernvarme til hus Hafslund_0
Kilde: Norsk fjernvarmeforening