English

Nærvarme

Nærvarme

Nærvarme er lokale varmesentraler som ofte ikke har en større installert effekt enn 1 MW. Disse sentralene krever ikke så mye infrastruktur som et vanlig fjernvarmenett. Nærvarmesentraler er typisk på små steder  til for eksempel oppvarming av et eldrehjem, et kommunehus og en skole. Bosetningen i Norge er mer spredt enn i nabolandene, samtidig som vår topografi og grunnforhold kan gi høye distribusjonskostnader for fjernvarme. Det er derfor ofte ikke kostnadseffektivt å etablere omfattende fjernvarmeanlegg. For et avgrenset boligområde kan det imidlertid framstå som lønnsomt å knytte sammen et mindre antall bygninger i et «nærvarmesystem». Et nærvarmesystem gir muligheter for utnyttelse av uforedlet brensel, rasjonelle brenselkjøp og profesjonell drift.

Bioenergi blir ofte valgt som energikilde. En vesentlig forskjell mellom nærvarmesystemer og fjernvarmesystemer er at nærvarmesystem har direkte tilkobling av kundene. Dette betyr en unngår investering i varmevekslere for hvert bygg, men en tar dermed risikoen ved å la vannet i distribusjonssystemet sirkulere i byggets oppvarmingssystem og de konsekvenser en eventuell lekkasje kan få. Videre har distribusjonsnettet i et nærvarmesystem gjerne langt mindre utstrekning enn et fjernvarmesystem, og en kan velge forenklede tekniske løsninger. Rørene vil ha små dimensjoner. Måling og avregning vil også kunne forenkles, spesielt dersom det er samme eier for mange eller alle av de tilkoplede byggene.

I Norge er bruk av biomasse i fjernvarmeanlegg spesielt interessant fordi det dreier seg om en til nå lite utnyttet fornybar ressurs. Det gis investeringsstøtte både til energisentral og til distribusjonssystem. Ellers vil varmepumper være aktuelle. Naturgass kan være aktuelt i områder langs kysten hvor dette er tilgjengelig. En kombinasjon av elektrisitet og olje er også aktuelt, men bioenergi er som regel det mest lønnsomme.