English

Pelletskaminer

Pelletskaminer

En pelletskamin fyrer i motsetning til en vedovn med pellets og har høyere virkningsgrad, opp mot 85 %. Forbrenningen styres automatisk og foregår i et lukket kammer. Det er en tank med trepellets som etterfylles ved behov, normalt en gang per døgn. Vedovner og kaminer avgir varmen på forskjellige måter, og mens en vedovn avgir mesteparten av varmen som stråling til omgivelsene, varmer en kamin først og fremst gjennom konveksjon. Luft som passerer forbi varmeflater varmes opp og spres i rommet der kaminen er plassert.

I likhet med vedovnen er pelletskaminen en punktoppvarmingskilde og varmluften bør kunne spres videre til andre rom noenlunde fritt.

Fordeler og ulemper ved pelletskamin

Fordeler:

 • Kan dekke en større andel av varmebehovet enn en vedovn pga. jevn varmeproduksjon.
 • Erstatter en større del av strømforbruket enn luft/luftvarmepumper (som drives av strøm).
 • Høy toppeffekt: I motsetning til f.eks. en luft/luft-varmepumpe kan en pelletskamin gi nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene. Det er ofte i disse periodene strømprisen er høyest.
 • Automatisk mater og termostat med nattsenking gir høy komfort og enkel bruk.
 • Trepellets har høy brennverdi. Dette betyr mye varme fra hver kilo med trepellets.
 • Du benytter fornybar energi; trepellets øker ikke utslipp av CO2 og er derfor miljøvennlig i forhold til fossile brensler som olje og gass.
 • Erstatter strøm til oppvarming slik at man slipper ubehagelige overraskelser ved høye strømpriser.
 • Prisen på trepellets er mer stabil enn prisen på strøm, olje og parafin.
 • Sikker drift. Kaminene har lukket forbrenning og lav overflatetemperatur.
 • Betydelig lavere utslipp av partikler enn vedovner.
 • Askeinnholdet er vesentlig lavere enn fra vedfyring.
 • Avstandskravene til brennbart materiale er mindre enn for vedovner.

Ulemper:

 • Krever pipe. Sjekk om du må sette inn rør i eksisterende pipe for å redusere diameter i pipeløpet.
 • Enkelte kaminer har noe viftestøy.
 • Ved påfylling av trepellets kan det støve noe.
 • Pelletskamin kan være dyrere i innkjøp enn en vedovn.
 • Det er nødvendig med strømtilkobling. Pelletskamin er derfor ikke backup ved strømbrudd
 • Brennerhodet må rengjøres med jevne mellomrom.
 • Varmeprisen ved bruk av pellets kan variere betydelig (35-85 øre/kWh) avhengig av om man er stor kunde og kjøper pellets i bulk eller kjøper mindre sekker (12-16-20 kg).
 • Dersom man skal oppnå lave priser på pellets krever dette lagringsplass. Pellets må lagres tørt og trenger kun ca en tredjedel av lagringsplassen som ved trenger.

[1] http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/oppvarmingsalternativ/vedovn/118/0/