English

Priskalkulator

Priskalkulator

Energigården er 85-90 % selvforsynt med direkte energi i form av biovarme, solvarme og biodrivstoff.  Denne energien konkurrerer prismessig med olje og elkraft. Biovarmen er med dagens priser en svært lønnsom varmekilde for vår virksomhet.  Med et prisregime for energi hvor miljøkostnader er inkludert fullt ut («forurenser-betaler-prinsippet») – vil imidlertid bio- og solenergien ha enda bedre lønnsomhet sammenlignet med fossil energi.

Energiregnskap

Energigården fører et energiregnskap som viser forholdet mellom innsats og utbytte av energi innen jord- og skogbruket. Det gjøres også energispareanalyser for de ulike produksjoner og virksomheter på gården. Alle produkter gir idag et klart netto utbytte av energi. Innsatsen av ikke fornybar energi er idag et begrenset til 1-2 % av den direkte energibruken.

Solvarme

Solfangertaket leverer varme til 45-70 øre/kWh når ENØK-bidraget er trukket fra.Solfangertaket i tørkeanlegget gir et rimelig varmetilskudd: 3-4 øre/kWh ved en årlig utnyttelse på 50.000 kWh.

Biodrivstoff

Biodrivstoff koster 7-8 kroner per liter i produksjon. Norge har innført en vegavgift på biodisel, noe som gjør dette alternativet lite lønnsomt å benytte i dag.

Biovarme

Skogflis kan i dag leveres fra Energigården til ca. 20 øre/kWh som rå flis og ca. 25 øre/kWh som tørr flis. Inkludert kapital- og driftskostnader for fyringsanlegget, blir varmeprisen 45-50 øre/kWh. Dette gir en besparelse på 30-40 øre/kWh sammenlignet med elkraft og fyringsolje.
Samtidig gir det kombinerte bio-sol-el-varmeanlegget en fleksibel energiforsyning som gjør gårdsdriften mindre sårbar for svingninger i energipriser.
Ved levert lokalmarkedet gir en varmepris på 45-60 øre/kWh. Vedfyring er dermed et lønnsomt alternativ til olje- og el-fyring for mange mindre privathusholdninger.