DETTE GJØR ENERGIGÅRDEN

- Fra kunnskap til handling

På Energigården vil vi gjøre flere bevisste på hvilke muligheter som finnes knyttet til bioenergi og andre fornybare energikilder. Vi har vært nær fossilfrie i 25 år og vet at det er mulig. Derfor leverer vi  tjenester innen dette fagfeltet og inviterer både skoler, bedrifter og myndigheter til gården for omvisning og deltakelse i fysiske aktiviteter. Vårt mål er at flere skal handle og ta grep for en bedre fremtid – ikke bare snakke om det, Første skritt på veien er å vise hvordan det kan gjøres.

Prosjekter

Energigårdens klima- og energiplan for gårdsbruk

På Energigården har vi fokus på hvordan drive bærekraftig og energibesparende. Målet med planen som tilbys er at deltakende gårdsbruk skal redusere klimagassutslipp og bruk av fossile brensler med 50 % innen 5 år.

Om bioenergi

Bioenergi er en viktig del av fremtiden. I Norge, der vi har store arealer med
skog, er bioenergi et godt utgangspunkt for et mer bærekraftig samfunn.  
Nedenfor kan du lese mer om bioenergiens fordeler.

Bioressurser

Skog og biomasse fra hav og vann utgjør den største energikilden for bioenergi i Norge. Biomasse fra jordbrukets biprodukter har også et stort potensial, med husdyrgjødsel og halm som de største ressursene.

Biovarme

Skal det lønne seg med biovarme, er det vesentlig at alle ledd av produksjonen av bioressursene fungerer tilfredsstillende. Derfor er god kunnskap på feltet viktig. Jo færre operasjoner ressursene må gjennom  jo mer lønnsomme er de. Dessuten må biobrenselet holde en kvalitet som gir god fyringsøkonomi.

Biokraft

Biokraften er den kraft som framstilles gjennom  konvertering av biobrensel I kraft-varme prosess. I dag er det ikke lønnsomt med slike rene kraftanlegg I liten skala grunnet rammebetingelsene. For avfallsforbrenningsanlegg og deponi-/biogassanlegg som har tilnærmet gratis bioråstoff er det derimot lønnsomt. Det jobbes kontinuerlig for å finne markedsmessige og politiske  virkemidler som kan settes inn for å bidra til lønnsomt.

Biodrivstoff

Biodrivstopp produseres av biologisk materiale og kan erstatte fossil bensin, diesel og naturgass. Biodrivstoff kan produseres på flere måter, og det drivstoffet som produseres av trevirke, alger eller avfall av ymse slag omtales som avansert biodrivstoff. Sistnevnte har høyere klimanytte enn konvensjonelle drivstoff.

Om annen
fornybar energi

Det finnes ikke bare én løsning på klimautfordringene. Vi har store ressurser som kan nyttes til produksjon av fornybar energi,  vi må brae begynne å ta dem I bruk. I flere deler av verden er biomasse den eneste energibæreren, og i Norden er bioenergi  større enn vannkraft. Bioenergi brukes I første rekke  som varme direkte, og av samlet bioenergiproduksjon i Norden  star biovarme for nær 70% av den fornybare delen.

Internasjonal satsing

Energigården har satset i utlandet, også med det mål å gjøre den tredje verdens befolkning mer bevisst på hvilke utfordringer vi står ovenfor – og hvilke muligheter
vi har. Befolkningen øker stadig, og store folkegrupper beveger seg oppover
på energiforbruksstigen. Det gir økende bruk av lett tilgjengelige fossile
brennstoffer, noe som krever handling nå.

The Energy Farm International Foundation

Stiftelsen The Energy Farm International Foundation, etablert i
2014 er et samarbeid mellom TERI – The Energy and Resources Institute
i India og Energigården.
Målet er å skape innovative løsninger for en bærekraftig fremtid,
og dette skal gjøres ved hjelp av en kjede av energigårder som skal
produsere og bruke små- og mellomskala fornybar energi med fokus
på sol- og bioenergi. Dessuten har vi et mål om å spre kunnskap så
vel som løsninger ellers i verden.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille kurs eller et arrangement?
Trenger du bistand til et prosjekt eller forretningsutvikling? 

Kontakt